Çalışma İlkeleri

GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YEREL AĞI ÇALIŞMA İLKELERİ

(Çalışma İlkelerini bu linkten indirebilirsiniz.)

 

Adı ve Merkezi

Madde 1: Yerel Ağın adı “Global Compact Türkiye”dir. Yerel Ağın sekretaryasının ev sahipliğini TÜSİAD (Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı, 34430, Beyoğlu, İstanbul) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (Ayrancı Mahallesi Reşat Nuri Cad. No. 108, Çankaya, Ankara) yapar. İş bu çalışma ilkelerinde ev sahibi kuruluş/kuruluşlar olarak anılacaklardır.

 

Amacı

Madde 2: Global Compact Türkiye, rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Global Compact Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve evrensel ilkeleri merkezine alarak ‘sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramını ortaklaşa hareketin gücüyle yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Global Compact Türkiye; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki Global Compact ilkelerinin uygulanmasını yaygınlaştırmak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) hakkında farkındalık yaratmak ve bu hedefler doğrultusunda iş dünyasını harekete geçirmek, sürdürülebilirlik alanında ulusal politikaların oluşmasına destek olmak, gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası düzeyde özel sektör ve diğer sosyal paydaşlar ile iş birliği yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin oluşmasına destek olmak ve Global Compact Türkiye’yi ve etki alanını genişletmek amacıyla faaliyetlerini sürdürür.

 

Faaliyet Alanları 

Madde 3: Global Compact Türkiye yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için beş temel alanda etkinlikler gerçekleştirmektedir:

(1) Global Compact Türkiye’nin ve Etkinliğinin Genişletilmesi: Global Compact Türkiye, aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde seminer ve toplantılar organize eder:

i. Türkiye iş dünyasında Global Compact ‘e ilişkin bilinç oluşturmak,

ii. Global Compact Türkiye üyelerini, Global Compact’e ilişkin en son gelişmeler hakkında bilgilendirmek,

iii. Global Compact Türkiye’nin küresel ağa katkı vermesini sağlamak, Global Compact Türkiye’yi uluslararası platformda tanıtmak.

(2) İşbirlikleri Oluşturulması: Global Compact Türkiye’nin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için öncü ve örnek oluşturulan sektörel yayılım stratejisi doğrultusunda başta sektör dernekleriyle olmak üzere yayılımı destekleyecek kuruluşlarla işbirlikleri geliştirir, Global Compact ilkelerinin farklı sektörlerce daha iyi anlaşılmasını sağlayacak girişimlerde bulunur.

(3) Üyelerin Raporlama Performansının Geliştirilmesi: Global Compact Türkiye, İlerleme Bildirim Raporlarının (COP) geliştirilmesi konusunda Global Compact Türkiye üyelerine destek sağlar, performanslarını takip eder. İlerleme Bildirimi (COP) ve Sorumluluk Bildirimi (CEO) raporlarını hazırlama, standartlarının gelişmesi faaliyetlerini yürütür ve Global Compact Türkiye üyelerini ileri seviyede İlerleme Bildirim Raporları yayımlayabilmeleri için destekler.

(4) Kaynak Üretilmesi: Global Compact Türkiye, iyi örneklerin paylaşılmasını ve kurumların uzman oldukları alanlarda paylaşılacak bilgi üretmelerini teşvik eder. Bu şekilde üretilen iyi uygulama örneklerinin ve çalışmaların yaygın olarak duyurulması için toplantılar düzenler. Global Compact Türkiye’nin amaçlarına uygun yeni yaklaşımlar ve kaynaklar geliştirir, yurt dışında oluşturulan ilgili literatürü Türkçeye tercüme eder; araştırma kuruluşlarına destek verir.

(5) Teşvik Mekanizmalarının Oluşturulması: Global Compact Türkiye, üyelerini teşvik etmek için ödüllendirme süreçleri oluşturur. Global Compact Türkiye üyelerin arasında İyi örneklerin ve iyi uygulamaların paylaşımını teşvik eder.

 

Üyelik

Madde 4: Sadece Global Compact ilkelerine taahhütte bulunan, sözleşme şartlarını yerine getiren ve aidatlarını ödeyen Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişiler, Global Compact Türkiye üyesi kabul edilirler. Tüzel kişiler, yönetim kurulu başkanı, genel müdür veya temsille görevlendirecekleri ve Global Compact Türkiye Sekretaryasına bildirecekleri kişi aracılığıyla üyelik haklarından yararlanırlar. Çalışmaların desteklenmesi amacıyla, başka şirketler ve kuruluşlar tekil Global Compact Türkiye etkinliklerine ya da sınırlı bir süre için genel olarak faaliyetlere katılmaya davet edilebilir. Ancak bu durumda olanlar üye olmadan üyelik imkanlarının tamamından yararlanamazlar.

 

Üyelik Aidatları

Madde 5: Global Compact Türkiye aidatları, Global Compact Türkiye internet sitesinde duyurulur.

 

Üye Kabulü

Madde 6: Global Compact Türkiye’ye katılmak isteyen bir kuruluş önce internet sitesindeki başvuru formunu doldurur ve imzacı ya da katılımcı olma seçeneklerinden hangisini tercih ettiğini bildirir.

Yapılacak ön inceleme sonrasında, incelemenin olumlu sonuçlanması durumunda başvuru yapan kuruluş Global Compact Türkiye’ye dahil olduğunu teyit eden bir bildirim alır.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 7: Üyelik Global Compact Türkiye Sekretaryasına yazılı bildirimle üyelikten istifa edilmesi, temsil edilen kurumun Global Compact Türkiye üyeliğinin sorumluluklarını yerine getirmemesi, Global Compact Türkiye Çalışma İlkelerinde belirtilen esaslara göre Etik Kurul incelemesi sonrasında Yönetim Kurulunun üyenin çıkarılması yönünde karar vermesi durumunda son bulur.

 

Global Compact Türkiye’nin Organları

Madde 8: Global Compact Türkiye’nin organları aşağıda yer almaktadır:

 1. Genel Kurul (Bkz. Madde 9, 10, 11, 12)
 2. Yönetim Kurulu (Bkz. Madde 13, 14, 15, 16, 17, 18)
 3. İcra Kurulu (Bkz. Madde 19)
 4. Denetleme Kurulu (Bkz. Madde 20)
 5. Etik Kurul (Bkz. Madde 21)
 6. Genel Sekreter (Bkz. Madde 22, 23)

 

Genel Kurul

Madde 9: 

(1) Global Compact Türkiye Genel Kurulu, Global Compact Türkiye üyelerinden oluşur. Tüm üyelerin Genel Kurula katılım ve oy kullanma hakkı vardır. Genel Kurul, Global Compact Türkiye’nin en yetkili organıdır.

(2) Ev sahibi kuruluş/kuruluşların Genel Kurula katılma ve Genel Kurulda oy kullanma hakkı vardır.

(3) Genel Kurul, yılda bir kere olağan olarak toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu adına Sekretarya tarafından toplantıya çağrılır. Üyeler, en az üç (3) hafta öncesinden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

(4) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun toplam üye tam sayısının iki katından az olmayacak şekilde üyelerin katılımıyla toplanır.

(5) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu

(6) Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen yeni konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve belgeleri yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 10: Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Global Compact Türkiye üyelerinden beşte birinin yazılı isteğinin sekretaryaya taahhütlü posta veya elektronik posta yoluyla ulaşmasını takiben en geç otuz gün (30) içerisinde olağanüstü şekilde toplanabilir.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11: Genel Kurulun görevleri şunları içerir:

i. Çalışma İlkelerinde seçme görevi Genel Kurula verilen Global Compact Türkiye organlarını seçmek,

ii. Global Compact Türkiye Çalışma İlkelerini değiştirmek (Bkz. Madde 28),

iii. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun raporlarını görüşmek,

iv. Yönetim Kurulunu ibra etmek,

v. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

vi. Global Compact Türkiye’yi feshetmek (Bkz. Madde 29),

vii. Global Compact Türkiye Çalışma İlkelerinde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

viii. Global Compact Türkiye yıllık faaliyet planını ele almak.

 

Genel Kurulda Oylama

Madde 12: Global Compact Türkiye Genel Kurulunda oylama, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

i. Her Global Compact Türkiye üyesinin Genel Kurulda bir oyu vardır.

ii. Üyeler, oy hakkını Global Compact Türkiye’ye bildirmiş oldukları temsilcileri veya temsille görevlendirecekleri bir kişi aracılığıyla kullanır.

iii. Genel Kurulda kararlar açık oylama yöntemi ile alınır; Yönetim Kurulu, Etik Kurul ve Denetim Kurulu seçimleri kapalı oy yöntemi ile yapılır.

iv. Alınacak kararlarda toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oylaması gerekir.

v. Global Compact Çalışma İlkeleri değişikliği ve Global Compact Türkiye’nin feshi için toplantıya katılan üyelerin 2/3 nitelikli çoğunluğunun olumlu oyu gerekir.

vi. Yönetim Kurulu, Etik Kurul ve Denetleme Kurulu toplantıya katılan üyelerin basit çoğunluğunun oyu ile seçilir.

 

Yönetim Kurulu

Madde 13:

(1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulda Global Compact Türkiye üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilecek en az 9 asil ve 4 yedek, en fazla 15 asil ve 4 yedek üyeden meydana gelir. Bu üyelerin dışında, Global Compact Türkiye’nin ev sahibi kuruluş/kuruluşları Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Global Compact Türkiye’den ücret alamazlar.

(3) Toplantıda tartışılan konular toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun olumlu oyuyla karara bağlanır. Oylamada eşitlik halinde Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ya da Başkan oylamanın tekrarlanmasına karar verir. Global Compact Türkiye’nin ev sahibi kuruluş/kuruluşlarının Yönetim Kurulunda oy kullanma hakları vardır.

 

Yönetim Kurulunun Seçimi

Madde 14: Yönetim Kurulu aşağıdaki usul ile seçilir:

(1) Adaylar, “Aday listesi” oluşturmak sureti ile seçime katılır.

(2) Aday listeleri aşağıdaki kriterlere göre oluşturulur:

i. Aday listesi, çeşitlilik gözeterek oluşturulur.

ii. Adayların, çalışma arkadaşlarının ve kendisini seçenlerin saygı ve güvenini kazanmış olması beklenir.

iii. Adayların en az yarısı iş dünyası örgüt ve kuruluşlarını ya da önemli bir özel sektör deneyimi nedeniyle üstlenilmiş Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği gibi başka bir biçimde iş dünyasını temsil eden kişilerden oluşmalıdır.

iv. Aday listesinde en az bir kuruluş iş dünyası dışından temsil edilmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Global Compact Türkiye iş dünyası dışından kuruluşların Global Compact Türkiye’nin karar alma mekanizmalarına katkısını almaya çalışır.

v. Adaylar, iş dünyasından ise toplamda en az üç kez İlerleme Bildirim Raporu yayımlamış veya en az iki sene ileri seviyede sürdürülebilirlik raporlaması yapmış; diğer Global Compact üyelerinden ise en az iki kez Sorumluluk Bildirim Raporu yayımlamış olmalıdır.

(3) Aday listeleri, Genel Kurula sunulmak üzere Genel Kurul tarihinden en az 15 iş günü önce Sekretaryaya iletilir. Sekretarya, seçimden en az 48 saat önce aday listelerini Genel Kurula iletir.

(4) Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu aday listeleri, Genel Kurulda kapalı oy ile oylanır ve toplantıya katılan üyelerin basit çoğunluğunun oyunu alan liste Yönetim Kurulu olarak seçilir.

(5) Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında kendi aralarından bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçer.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 15: Global Compact Türkiye Yönetim Kurulunun görev yetkileri aşağıdaki gibidir:

i. Global Compact Türkiye’yi, Çalışma İlkelerinde belirlenen amaç ve faaliyetler çerçevesinde yönetmek, bu çerçevede yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

ii. Vizyon, misyon, strateji ve mali idare açısından Global Compact Türkiye’ye nezaret etmek,

iii. Global Compact, Global Compact İlkeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve bu hedeflerin iş dünyasına taşıdığı değer hakkında derin bir kavrayış sahibi olmak,

iv. Açık ve tutarlı olmaya özel bir özen göstererek Global Compact Türkiye’nin genel stratejisini yürütmek,

v. Global Compact Türkiye’nin bağlı olduğu ilkeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini hayata geçirme ile ilgili olarak ortaya çıkan yeni meseleler için Global Compact Türkiye’ye stratejik liderlik yapmak,

vi. Global Compact Türkiye Genel Kurul toplantısında alınan kararları uygulamak, bütçenin uygulanmasını sağlamak,

vii. Gündemi dahilinde Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci davet etmek,

viii. Global Compact Türkiye Genel Sekreterini onaylamak ve Genel Sekreteri değiştirme konusunda karar vermek,

ix. Yıllık faaliyet planını ve mali beyannameleri onaylamak,

x. Global Compact Türkiye’nin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Global Compact Türkiye adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek ve bu kişilere yetki vermek ve yetkilerini iptal etmek,

xi. Her faaliyet yılı sonunda Global Compact Türkiye’nin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulunun çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, Genel Kurulda bu raporu sunmak.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Madde 16:

(1) Yönetim Kurulu başkanlık süresi üç (3) yıldır. Yönetim Kurulu Başkanı en fazla iki dönem seçilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanının sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

i. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

ii. Global Compact Türkiye’yi şirketler, hükümetler, devlet organları, kamu kurumları, medya, paydaşlar ve diğer kurum ve kişiler nezdinde temsil etmek veya bu hususta Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

iii. Yönetim Kurulunun sözcüsü olmak.

 

Çıkar Çatışması

Madde 17: Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu üyeleri gereken özen ve dikkatle Global Compact Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda davranmalıdır. Bir Yönetim Kurulu üyesi veya temsil ettiği şirketin çıkar çatışması durumu yaratması ya da Global Compact Türkiye’nin itibarı açısından risk oluşturan bir olaya karışması halinde Yönetim Kurulu, üyenin durumunu incelenmesi için nedenleriyle birlikte yazılı olarak Etik Kurula gönderir.

 

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde 18: Yönetim Kurulu üyeliği, Global Compact Türkiye Sekretaryasına yazılı bildirimle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa edilmesi, temsil edilen kurumun Global Compact Türkiye’nin üyelik sorumluluklarını yerine getirmemesi, Global Compact Türkiye Çalışma İlkelerinde belirtilen esaslara göre Etik Kurul incelemesi sonrasında Yönetim Kurulunun üyenin çıkarılması yönünde karar vermesi durumunda son bulur.

 

İcra Kurulu

Madde 19: İcra Kurulu, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder.  İki Başkan Yardımcısı, Sayman Üye ve ev sahibi kuruluş/kuruluşlar İcra Kurulunun tabii üyesidir. İcra Kurulu, Sekretarya çalışanlarının tayin ve azledilmesi ve sözleşme kayıt ve şartlarının onaylanması da dahil olmak üzere Yönetim Kurulunun verdiği kararların yürütülmesinden sorumludur.

 

Denetleme Kurulu:

Madde 20: 

(1) Global Compact Türkiye’nin defter, hesap ve kayıtlarının uygun olarak tutulup tutulmadığı, Global Compact Türkiye üyeleri arasından Genel Kurulda üç (3) yıl için seçilecek iki (2) asıl ve iki (2) yedek üyeden teşekkül eden bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

(2) Adaylar, Genel Kuruldan 15 iş günü önce Sekretaryaya iletilir. Genel Kurul Divan Başkanlığı, üyelere adayları açıklar.  Genel Kurul üyeleri, adayları gizli oy ile seçer, en fazla oyu alan iki (2) aday Denetleme Kurulu üyeliği görevini yürütür.  Sonraki iki (2) aday ise yedek liste olarak belirlenir ve Denetleme Kurulunda oluşacak boşluklar için bir sonraki Genel Kurula kadar en fazla oyu almış yedek üyeden başlamak üzere Denetleme Kurulu üyeliğini üstlenir.

(3) Denetleme Kurulu, denetimini en az yılda bir kez yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul toplantılarında Global Compact Türkiye üyelerinin dikkatine sunar.

 

Etik Kurul

Madde 21:

(1) Etik Kurul, Genel Kurul üyeleri arasından üç (3) yıl için seçilen üç (3) asil ve iki (2) yedek üyeden meydana gelir.

(2) Adaylar, Genel Kurula sunulmak üzere en az 15 iş günü önce Sekretaryaya iletilir. Genel Kurul Divan Başkanlığı, üyelere adayları açıklar. Genel Kurul üyeleri, adayları gizli oy ile seçer, en fazla oyu alan üç (3) aday Etik Kurul üyeliği görevini yürütür. Sonraki iki (2) aday ise yedek liste olarak belirlenir ve Etik Kurulda oluşacak boşluklar için bir sonraki Genel Kurula kadar en fazla oyu almış yedek üyeden başlamak üzere Etik Kurul üyeliğini üstlenir.

(3) Etik Kurul, ilk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Etik Kurul, icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş oluşturur; rapor hazırlar.

(4) Etik Kurula iletilen şikâyet ve görüşler Yönetim Kurulu tarafından kayda geçirilir.

 

Genel Sekreter

Madde 22: Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu, Sekretaryanın başına bir Genel Sekreter atar. Global Compact Türkiye Genel Sekreteri, Sekretaryanın en yetkili çalışanıdır.

 

Genel Sekreterin Görev ve Sorumlulukları

Madde 23: Global Compact Türkiye Genel Sekreterinin sorumlulukları şunları içerir:

i. Global Compact Türkiye’yi yurt içinde ve yurt dışında, şirketler, devlet organları, kamu kurumları, medya, paydaşlar arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarda temsil etmek,

ii. Global Compact Türkiye Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak,

iii. Global Compact Türkiye stratejisini ve faaliyet planını uygulamak,

iv. Global Compact Türkiye’nin mali hesaplarını yönetmek ve denetlenmiş yıllık mali beyannamesini yayımlamak,

v. Global Compact Türkiye üyelerine yönelik iletişim stratejisini uygulamak,

vi. Global Compact Türkiye Sekretaryasına, Global Compact Türkiye Çalışma İlkeleri ve organlarca alınan kararların yürütülmesinde ve üyelere destek sağlanmasında nezaret etmek,

vii. Yönetim Kurulu Başkanına danışarak Yönetim Kurulu toplantılarının ve ağ katılımcılarıyla toplantıların gündemini hazırlamak,

viii. Bütün toplantıların tutanağını tutmak ve sunmak, Yönetim Kuruluna gereken her türlü bilgiyi toplamak ve ilgililere ulaştırmak,

ix. Global Compact Türkiye’nin stratejik ortaklıklarını yönetmek.

 

Gelir Kaynakları

Madde 24: Global Compact Türkiye, aşağıda belirtilen kaynaklardan gelirlerini sağlayabilir:

 i. Üyelerden alınan aidatlar,

ii. Dış destek,

iii. Yapılacak konferans, kongre, seminer, yayın ve sergi gibi her türlü faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

iv. Sponsorluk,

v. Bağışlar,

vi. Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar.

 

Gelirlerin Bankaya Yatırılması

Madde 25: Gelirler, Global Compact Türkiye fonu için ev sahibi kuruluş/kuruluşların açacakları bir banka hesabına yatırılır. Toplanan gelirler, ev sahibi kuruluş/kuruluşlar arasında ihtiyaç ve amaçlar doğrultusunda paylaşılır. Global Compact Türkiye fonu için açılacak hesabın hangi bankada açılacağı Yönetim Kurulunun vereceği yetkiyle Sekretarya tarafından tespit edilir.

 

Giderler, Harcama Yetkisi ve İlzam

Madde 26:

(1) Gelirler, Yönetim Kurulu tarafından karar alınan ve bu Çalışma İlkelerinde gösterilen faaliyetler dışında kullanılamaz ve bağışlanamaz.

(2) Giderler, Yönetim Kurulunun vereceği yetki ve tespit edeceği sınırlar çerçevesinde Sekretarya tarafından yapılır.

(3) Global Compact Türkiye’yi ilzam edecek konularda Yönetim Kurulunca hazırlanacak sirkülerde belirtilen esaslar çerçevesinde bu sirkülerde bulunan imzalar ilzam eder.

(4) Alınan kararların uygulanması ile ilgili bulunan veya idari nitelikteki yazışmalar Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanının imzasıyla gönderilir.

(5) Sekretarya personeli ve sekretarya faaliyetlerine ilişkin bütün harcamalar, Global Compact Türkiye fonu için ev sahibi kuruluş/kuruluşlarca özel olarak açılan bir banka hesabından karşılanır.

 

Gelir ve Giderlerin Düzenli olarak Yayımlanması

Madde 27:

(1) Global Compact Türkiye’nin elde edeceği gelir ve gerçekleştireceği giderler Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir formatta her üç ayda bir Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Denetleme Kurulunun görebileceği şekilde uygun araçlarla yayımlanır.

(2) Yönetim Kurulu dış denetim şirketleri aracılığıyla hesapları denetletebilir ve sonuçları uygun araçlarla yayımlayabilir.

 

Çalışma İlkeleri Değişikliği

Madde 28: Çalışma İlkeleri değişikliği, Genel Kurul kararı ile yapılır. Genel Kurulda Çalışma İlkeleri değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 nitelikli çoğunluğunun olumlu oyu aranır.

 

Fesih

Madde 29: Genel Kurul, Global Compact Türkiye’nin feshine karar verilmesi için toplantıya çağrılabilir. Genel Kurulda fesih konusunun karara bağlanabilmesi için oy kullanma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun Genel Kurula katılması gerekir, Genel Kurula katılanların 2/3 nitelikli çoğunluğunun olumlu oyu aranır.

 

Global Compact İlkeleri

Madde 30: Global Compact Türkiye üyeleri aşağıda belirtilen ilkelere bağlılıklarını taahhüt ederler:

i. İnsan Hakları

 1. İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
 2. İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

ii. Çalışma Standartları

 1. İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
 2. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
 3. Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
 4. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

iii. Çevre

 1. İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
 2. Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
 3. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

iv. Yolsuzlukla Mücadele

 1. İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.