Tüzük

GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YEREL AĞI TÜZÜĞÜ

(Tüzüğü bu linkten indirebilirsiniz)


Adı ve Merkezi

Madde 1 – Yerel Ağın adı “Global Compact Türkiye”dir. Merkezi İstanbul (TÜSİAD Meşrutiyet cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul) ve Ankara (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sok. No. 108 Çankaya)’dadır.

 

Amacı

Madde 2 – Global Compact Türkiye’nin amacı, kolektif hareketin gücünden yararlanarak, kurumların küreselleşmenin zorluklarını ortadan kaldırmaya destek olmaları için, ‘sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramını yaygınlaştırmaya çalışmaktır. Bu sayede, gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası düzeyde özel sektör ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirliği yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi sağlamayı hedeflemektedir.

 

Faaliyet Alanları

Madde 3 – Global Compact Türkiye yukarıda bahsi geçen amacını gerçekleştirmek için beş temel alanda faaliyetler gerçekleştirmektedir:

1.  Global Compact Türkiye’nin ve Etkinliğinin Genişletilmesi:  Global Compact Türkiye, aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde seminer ve toplantılar organize eder:

•          Türk iş dünyasında Global Compact’a ilişkin bilinç oluşturmak,

•          Global Compact imzacılarını Global Compact’a ilişkin en son gelişmeler hakkında bilgilendirmek

•          Global Compact imzacıları arasında iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmek

•          Global Compact Türkiye’nin küresel ağa katkı vermesini sağlamak, Global Compact Türkiye’yi uluslararası platformda tanıtmak

2.         İşbirlikleri Oluşturulması: Global Compact Türkiye’nin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için öncü ve örnek olarak oluşturulan sektörel yayılım stratejisi doğrultusunda başta sektör dernekleriyle olmak üzere yayılımı destekleyecek kuruluşlarla işbirlikleri geliştirir, Global Compact ilkelerinin farklı sektörlerce daha iyi anlaşılmasını sağlayacak girişimlerde bulunur.

3.  Raporlama Performansının Geliştirilmesi: Global Compact Türkiye, İlerleme Bildirimi Raporlarının geliştirilmesi konusunda Global Compact imzacılarına destek sağlar, performanslarını takip eder. İlerleme Bildirim Raporu standartlarının gelişmesi faaliyetlerini yürütür ve Global Compact imzacılarını Başarılı Seviyede İlerleme Bildirim Raporları yayımlayabilmeleri için destekler.

4. Bilgi Üretilmesi: Global Compact Türkiye, bir yandan iyi örneklerin paylaşılmasını ve kurumların uzman oldukları alanlarda paylaşılacak bilgi üretmelerini teşvik eder, bu şekilde üretilen iyi uygulama örneklerinin ve çalışmaların yaygın olarak duyurulması için toplantılar düzenler.  Aynı zamanda, yurt dışında oluşturulan ilgili literatürün Türkçeye tercümesi, araştırma kuruluşlarına destek verilmesi ve yeni yaklaşımların geliştirilmesini destekler.

5. Teşvik Mekanizmaları Oluşturulması: Global Compact Türkiye, Global Compact imzacılarını teşvik etmek için ödüllendirme süreçleri oluşturur.  İyi örneklerin paylaşımını teşvik eder.

 

Üyelik

Madde 4 – Global Compact’a imza atarak taahhütte bulunan ve Sözleşme şartlarını yerine getiren Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişiler, Global Compact Türkiye üyesi kabul edilirler. Tüzel kişiler, yönetim kurulu başkanı, genel müdür veya temsille görevlendirecekleri ve Global Compact Türkiye sekretaryasına bildirecekleri kişi aracılığıyla üyelik haklarından yararlanırlar.

 

Global Compact Türkiye’nin Organları

Madde 5 – Global Compact Türkiye’nin organları aşağıda yer almaktadır:

1.         Genel Kurul

2.         Yönetim Kurulu

3.         İcra Kurulu

4.         Denetleme Kurulu

5.         Sekretarya

 

Genel Kurul

Madde 6 – Genel Kurul Global Compact Türkiye üyelerinden oluşur. Tüm üyelerin Genel Kurula katılım hakkı vardır. Genel Kurul Yönetim Kurulunun en az üç hafta öncesinden yapacağı çağrı ile yılda bir kere olağan olarak düzenler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu adına Sekretarya tarafından toplantıya çağrılır. Genel Kurul,  Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Global Compact Türkiye üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç otuz gün içerisinde olağanüstü şekilde toplanabilir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen yeni konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler bu oy hakkını Global Compact Türkiye’ye bildirmiş oldukları temsilcileri veya temsille görevlendirecekleri bir kişi aracılığıyla kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve belgeleri yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 7 –  Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp bu Tüzükte farklı bir karar yetersayısı öngörülmediği sürece, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğuyla karara bağlanır.

a.         Tüzükte seçme görevi Genel Kurula verilen Global Compact Türkiye organlarının seçilmesi,

b.         Global Compact Türkiye Tüzüğünün değiştirilmesi, (Bkz. Madde 19)

c.          Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d.         Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e.         Global Compact Türkiye’nin feshedilmesi, (Bkz. Madde 20)

f.          Global Compact Türkiye Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Yönetim Kurulu

Madde 8 – Yönetim Kurulu Genel Kurulda Global Compact üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilecek en az 14 asıl ve 4 yedek üyeden meydana gelir.  Bu üyelerin dışında, Global Compact Türkiye’nin sekretaryasını yürüten kurum/kurumlar Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Adaylar “Aday listesi” oluşturmak sureti ile seçime katılır. Aday listeleri, Genel Kurula sunulmak üzere 48 saat önce Sekretaryaya iletilir. Genel Kurul Divan Başkanlığı Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu üyelik aday listelerini açıklar. Genel Kurul verilen aday listelerini gizli oy ile oylar. En fazla oy alan listede yer alan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilir ve 3 sene için Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütür.

 

Yönetim Kurulu Üyeliği

Madde 9 – Yönetim Kurulu Üyesi olmak için,

(1)      Global Compact’a bağlılık gösterdiğini yayınladığı İlerleme ve Sürdürülebilirlik Raporlarının kalitesiyle ve Global Compact Türkiye’nin gelişimine yapmış olduğu katkıyla kanıtlamış,

(2)      Üye, özel sektör temsilcisi ise toplamda en az beş seneyi kapsayacak şekilde İlerleme Bildirim Raporları yayınlamış veya en az iki sene GRI seviyesinde sürdürülebilirlik raporlaması yapmış, diğer Global Compact üyelerinden ise en az iki sene İlerleme Bildirim Raporu yayınlamış,

(3)      En az iki kere gönüllü katkı payını yatırmış olmak

gerekmektedir.

Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçer.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 10 – Yönetim Kurulu:

1)        Global Compact Türkiye’yi, Global Compact’da belirlenen amaç ve faaliyetler çerçevesinde yönetmek, bu çerçevede yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

2)        Global Compact Türkiye’yi temsil etmek veya bu hususta Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

3)        Global Compact Türkiye’nin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Global Compact Türkiye adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek ve bu kişilere yetki vermek ve yetkilerini iptal etmek,

4)        Global Compact Türkiye Genel Kurul toplantısında alınan kararları uygulamak, bütçenin uygulanmasını sağlamak,

5)        Her faaliyet yılı sonunda Global Compact Türkiye’nin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulunun çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, Genel Kurulda bu raporu sunmak.

6)        Gündemi dahilinde Yönetim Kurulu toplantılarına  gözlemci üye davet etmek.

7)        Yönetim Kurulu EK-1’de yer alan çalışma ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.

 

İcra Kurulu

Madde 11 – İcra Kurulu, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder.  İki Başkan Yardımcısı, Sayman Üye ve sekretaryayı yürüten kurum/kurumlar İcra Kurulunun tabii üyesidir. İcra Kurulu, Sekretarya çalışanlarının tayin ve azledilmesi ve sözleşme kayıt ve şartlarının onaylanması da dahil olmak üzere Yönetim Kurulunun verdiği kararların yürütülmesinden sorumludur.

 

Denetleme Kurulu

Madde 12 – Global Compact Türkiye’nin defter, hesap ve kayıtlarının uygun olarak tutulup tutulmadığı, Global Compact Türkiye Üyeleri arasından Genel Kurulda üç yıl için seçilecek iki asıl ve iki yedek üyeden teşekkül eden bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.  Adaylar Genel Kuruldan 48 saat önce Sekretaryaya iletilir.  Genel Kurul Divan Başkanlığı üyelere adayları açıklar.  Genel Kurul üyeleri adayları gizli oy ile seçer, en fazla oyu alan iki aday Denetleme Kurulu Üyeliği görevini yürütür.  Sonraki iki aday ise yedek liste olarak belirlenir ve Denetleme Kurulunda oluşacak boşluklar için bir sonraki Genel Kurula kadar en fazla oyu almış yedek üyeden başlamak üzere Denetleme Kurulu üyeliğini üstlenir.

Denetleme Kurulu denetimini en az yılda bir kez yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul toplantılarında Global Compact Türkiye üyelerinin dikkatine sunar.

 

Sekretarya

Madde 13 – Global Compact Türkiye Sekretaryasının temel görev ve sorumlukları aşağıda sıralanmıştır.

(1)      Sekretaryanın temel sorumluluğu, Global Compact Türkiye üyelerine destek sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda rehberlik etmektir. Sekretaryanın temel amacı geniş ve sürdürülebilir bir yönetim yapısı oluşturarak Global Compact’ın artan imzacı sayısını yönlendirebilecek bir sistem yaratmaktır.

(2)      Global Compact Türkiye Sekretaryası ile ilgili düzenlemeleri, tüzük ve organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütmekle görevlidir. Sekretarya faaliyetlerinden dolayı İcra Kuruluna ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(3)      Sekretarya, Global Compact sistemi içerisinde irtibat kişisi rolünü üstlenir ve irtibat kişisi seviyesinde katılım gereken veya Yönetim Kurulu tarafından kendisi yerine irtibat kişisinin katılım için yetkilendirildiği toplantılara katılır. Diğer yerel ağlarla iletişim ve diyalog irtibat kişisi görevini eşit olarak üstlenen sekretarya tarafından yürütülür.

 

Global Compact Türkiye’nin Gelir Kaynakları

Madde 14 – Sekretarya faaliyetlerini Yönetim Kurulu üyelerinin ve Global Compact Türkiye Üyelerinin gönüllü katkıları ile yürütür. Sekretarya, Global Compact Türkiye adına aktivite, proje veya program seviyesinde dış desteğe başvurma yetkisine sahiptir.

Sekretarya personeli ve sekretarya faaliyetlerine ilişkin bütün harcamalar, Global Compact Türkiye Fonu için Sekretaryada yer alan kurum ve/veya kuruluşlarca özel olarak açılan bir banka hesabından karşılanır Sekretarya Yönetim Kurulunu finansal konular hakkında bilgilendirir ve yıllık finansal rapor hazırlayarak bu raporu bütün aidat ödeyen üyelerle paylaşır.

 

Gelirler

Madde 15 – Global Compact Türkiye’nin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a)        Üyelerden alınacak gönüllü katkılar,

b)        Yapılacak konferans, kongre, seminer, yayın ve sergi gibi her türlü faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

c)         Bağışlar,

d)        Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar

 

Gelirlerin Bankaya Yatırılması

Madde 16 – Gelirler Global Compact Türkiye Fonu için Sekretaryada yer alan kurum ve/veya kuruluşların açacakları bir banka hesabına yatırılır. Toplanan gelirler, Sekretaryayı yürüten kurum ve/veya kuruluşlar arasında ihtiyaç ve amaçlar doğrultusunda paylaşılır. Global Compact Türkiye Fonu için açılacak hesabın hangi bankada açılacağı Yönetim Kurulunun vereceği yetkiyle Sekretarya tarafından tespit edilir.

 

Giderler, Harcama Yetkisi ve İlzam

Madde 17 – Gelirler Yönetim Kurulu tarafından karar alınan ve bu tüzükte gösterilen faaliyetler dışında kullanılamaz ve bağışlanamaz.

Giderler, Yönetim Kurulunun vereceği yetki ve tespit edeceği sınırlar çerçevesinde Sekretarya tarafından yapılır.

Global Compact Türkiye’yi ilzam edecek konularda Yönetim Kurulunca hazırlanacak sirkülerde belirtilen esaslar çerçevesinde bu sirkülerde bulunan imzalar ilzam eder.

Alınan kararların uygulanması ile ilgili bulunan veya idari nitelikteki yazışmalar Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanının  imzasıyla gönderilir.

 

Gelir ve Giderlerin Düzenli Olarak Yayımlanması

Madde 18 – Global Compact Türkiye’nin elde edeceği gelir ve gerçekleştireceği giderler Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir formatta her üç ayda bir Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Denetleme Kurulunun görebileceği şekilde uygun araçlarla yayımlanır.

Yönetim Kurulu dış denetim şirketleri aracılığıyla hesapları denetletebilir ve sonuçları uygun araçlarla yayımlayabilir.
Tüzük Değişikliği

Madde 19 – Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin yarıdan çoğunun olumlu oyu aranır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih

Madde 20 –  Genel Kurul, her zaman Global Compact Türkiye’nin feshine karar verilmesi için toplantıya çağırılabilir. Genel Kurulda fesih konusunun karara bağlanabilmesi için Genel Kurula katılanların üçte ikisinin olumlu oyu aranır. Ancak, her hâlükârda bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

(YK Çalışma prensiplerini bu linkten indirebilirsiniz)
•          Yönetim Kurulu yılda en az 4 kere toplanır.

•          Bir yönetim kurulu üyesi her yıl en az iki toplantıya katılım göstermekle yükümlüdür.  Katılmadığı toplantılara aynı kişiyi görevlendirmek kaydıyla temsilci gönderebilir.

•          Yönetim Kurulunun göreve seçildiği bir senelik süreler boyunca, toplantı katılımını ve gönüllü katkı payı ödemelerini yerine getirmeyen Yönetim Kurulu üyesi(leri) görevleri düşer. Yönetim Kurulu,  ilk Genel Kurula kadar bir yedek Yönetim Kurulu üyesini Yönetim Kuruluna davet eder. Yönetim Kurulu üye değişimi, Genel Kurul toplantısında onaya sunulur.

•          Yedek Yönetim Kurulu üyesi kontenjanın boşalması halinde Yönetim Kurulu önerisiyle bir imzacı Genel Kurulun onayına sunulur ve Genel Kurul’da seçilir.

•          Yönetim Kurulu salt çoğunlukla karar alır. Eşit oy olması durumunda Başkanın oyu kararı belirler.