Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu

Kadınların çalışma yaşamının her aşamasında yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmeleri, daha istikrarlı ve adil toplumların oluşmasına, kalkınma, sürdürülebilirlik ve insan hakları alanlarındaki uluslararası hedeflere ulaşılmasına, kadınların, erkeklerin, ailelerin ve toplumların yaşam kalitelerinin yükselmesine, güçlü ekonomiler inşa edilmesine ve özel sektör kuruluşlarının işlerinde daha başarılı sonuçlar elde etmelerine katkı sağlamaktadır.

 

Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) arasında yer alan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ amacına ulaşılmasında Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere tek tek ve toplu olarak katkılarını ve etkilerini arttırmalarında destek olmaktadır. Çalışma Grubu, bu amaç çerçevesinde faaliyet gösteren paydaşlar için bir işbirliği platformu sunmaktır.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, SKA’lar arasında yer alan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ amacına ulaşılmasında 5.5 numaraları hedefe odaklanarak, bu hedefe ulaşmaya yönelik mevcut girişimlerin desteklenmesi için üyelerini harekete geçirmekte, ihtiyaç duyulan alanlarda projeler geliştirmekte ve paydaşlar arasında işbirliğini teşvik etmektedir. Çalışma Grubu ayrıca, Türkiye’den UN Global Compact’i imzalamış şirketlerin ihtiyaç duydukları araç ve enstrümanları tespit ederek bunların geliştirilmesi için çaba göstemektedir.

 

Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği)

 

Çalışma Grubu, UN Global Compact’in küresel çapta başlattığı “Target Gender Equality” (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Programı 2020- 2021 dönemini Türkiye’de hayata geçirmektedir. 1 yıl sürecek bu küresel Program, 5.5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin gerçekleşmesi için iş dünyasını iddialı ve gerçekçi kurumsal hedefler belirleyerek harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. 45 ülkede eş zamanlı yürütülecek program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 Kendini Değerlendir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu araçlarla kendinizi değerlendirerek sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşabilmek için odaklanmanız gereken alanları keşfedin:

 

WEPs Cinsiyet Uçurumu Analizi Aracı (WEPs Gender Gap Analysis Tool)

 

UN Global Compact, UN Women ve Inter-American Investment Corporation ortaklığında geliştirilen WEPs (Women’s Empowerment Principles- Kadının Güçlenmesi Prensipleri) WEPs Cinsiyet Uçurumu Analizi Aracı, şirketlerin cinsiyet eşitliği alanındaki güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve fırsatlarını tanımlamaktadır. WEPs’i temel alan araç; iş dünyası, BM, devletler ve sivil toplum tarafından desteklenen küresel bir çerçeve sunmaktadır. İş dünyası odaklı olan araç 170’in üzerinde şirkete danışılarak hazırlanmıştır. Araçtaki sorular şirketlerin gerçek hayattaki uygulamalarını temel alıyor, uluslararası standart ve göstergelere dayanmaktadır. Ücretsiz, hizmete özel ve kullanıcı dostu olan araç, şirketlerin mevcut politika ve programlarını değerlendirmelerine yardımcı olmakta, gelişim alanlarını tespit etmekte ve gelecekte kurumsal hedefler koymaları için fırsatları tanımlamaktadır. WEPs aracını kullanan şirketlere cinsiyet eşitliğine ilişkin şirketler arası ve sektörel kıyaslama yapılmaktadır.

 

WEPs aracı, dünyadaki cinsiyet eşitliğine ilişkin iyi uygulama örneklerinden oluşan 18 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Araçtaki sorular liderlik, iş dünyası, iş piyasası ve toplumdan oluşan bu dört alanda kadının güçlenmesini değerlendirmektedir.

 

WEPs Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz.

WEPs Aracı’ndaki sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Target Gender Equality COVID-19 Öz Değerlendirme Anketi

Kadınlar, COVID19 ile mücadelede küresel olarak sağlık ve sosyal iş gücünün %70’ini oluşturdu. Pandemi süreci başlamadan önce de küresel raporlar, kadınlar ve erkekler arasındaki ekonomik eşitliğin 250 yıl sonra sağlanabileceğini ön görüyordu. COVID19 salgınının kaydedilen ilerlemeyi olumsuz etkilememesi ve küresel cinsiyet farkını daha da artmaması için iş dünyası toplumsal cinsiyete duyarlı uygulamaları hayata geçirmeli.

 

Target Gender Equality Öz Değerlendirme Anketi ile şirketinizin COVID-19 sürecindeki uygulamalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine ne kadar duyarlı olduğunu ölçebilirsiniz.

 

Target Gender Equality COVID-19 Öz Değerlendirme Anketine buradan ulaşabilirsiniz.

 Kendini Geliştir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu kaynak ve araçlarla sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edin, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirin:

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Raporu

 

UN Global Compact CEO Anketi’ne katılan CEO’ların toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulama ve politikalarına dair sonuçların derlendiği rapordur.

 

Kadının Güçlenmesi ve İş Dünyası 2022 Trendler ve Fırsatlar Raporu

 

WEPs Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Analizi Aracı’na dünya genelinde yanıt veren şirketlerin konsolide verilerinden oluşturulan rapordur.

 

Gender Equality: How Business Can Accelerate the Pace of Change

 

UN Global Compact’in iş dünyasının toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ilerleme kaydedebilmesi için tüm şirketlerin atabileceği somut adımları içeren Akademi oturumudur.

 

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi

 

WEPs Uygulama Rehberi, şirketlere yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlamaktadır. Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, Türkiye’deki özel sektör kurumlarının prensipleri hayata geçirmelerini kolaylaştırmak üzere yol gösterici bir uygulama rehberi hazırlanmasına karar vermiş ve bu amaçla WEPs Uygulama Rehberi Hazırlama Ekibini oluşturmuştur. Bu ekip, rehbere ilişkin ilk çalışmayı yapmış ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu İcra Komitesi ile birlikte rehberin çeşitli taslaklarına ilişkin yorum ve görüş sunarak rehbere önemli katkılar sağlamıştır. WEPs Uygulama Rehberi, Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubunun bir girişimi olarak UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi liderliğinde, WEPs imzacısı şirketlerin katılım ve katkıları ile Yaşama Dair Vakıf (YADA) tarafından hazırlanmıştır.

 

Raporu indirmek için buraya tıklayınız.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve WEPs Eğitim Kiti

 

2018 yılında Global Compact Türkiye tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) desteğiyle hayata geçirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve WEPs Eğitim Kiti” şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına ivme kazandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Eğitimde yer alan katılımcılar, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin temel kavramları tanımakta; iş hayatında toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliğin etkilerini kavramakta; WEPs ve WEPs’in uygulama esaslarını öğrenmektedir.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve WEPs Eğitim Kiti hakkında daha fazla bilgi almak için info@globalcompactturkiye.org ile iletişime geçiniz.

 

UN Global Compact Kütüphanesi için tıklayınız.

 

Akademi oturumları için tıklayınız.

 Harekete Geç

WEPs’i İmzala!

Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Programına Katıl

 

Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), şirketlerin 5.5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine katkı sağlamasına yardımcı olurken aynı zamanda iş dünyasında başarı ve sürdürülebilirliği güçlendiren bir hızlandırma programıdır.

 

Target Gender Equality, çeşitli araçlarla desteklenen performans analizi, kapasite geliştirme atölye çalışmaları, akran çalışmaları ve öğrenme fırsatları ve ülke düzeyinde paydaşlar arası diyalog aracılığıyla; yönetim kademelerindeki kadın lider sayısından, kadın işletme sahiplerinin şirket harcamalarından aldığı paya kadar bir dizi alanda, iş dünyasını, kadınların temsili ve liderliği için iddialı kurumsal hedefler belirlemeye ve bu hedeflere ulaşmak üzere harekete geçmeye davet ediyor. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles -WEPs) platformudur.

 

2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, iş piyasasında ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunmaktadır. Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 İlke’ye açıkça taahhüt vermelerini istemektedir. CEO Destek Beyanını imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koymaktadırlar. Dünya çapında 1800’den fazla imzacısı bulunan girişimde, Türkiye imzacı şirket sayısı ile dünyada birinci sırada yer almaktadır.

 

WEPs hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

WEPs’i imzalamak için tıklayınız.

X