Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu

Çalışanların, kendilerini özel kılan tüm yetenek ve farklılıklarını iş yerinde kullanmaları kurumlara farklı perspektifler sağlayarak yaratıcılığı geliştirmeye, sorunları daha kolay çözmeye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Araştırmalar, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık endekslerinde önde gelen şirketlerin pazar paylarının %45 arttığını, yeni pazarlarda bu prensibi benimsemeyen şirketlere göre başarı oranlarının %70 daha fazla olduğunu göstermektedir.

 

UN Global Compact’in İnsan Hakları Beyannamesini temel alan ilk iki ilkesi ve 1, 4, 5, 8 ve 10 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, şirketlere çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda yön göstermektedir. Bu kapsamda, Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu, iş dünyasının operasyonlarında ve değer zincirlerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığı tüm kimlikler ve gruplar için tesis eden bir iş dünyası için dönüşüme öncülük etme amacıyla 2019 yılında kurulmuştur.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu, üyelerine, farklı uzmanlıkları bir araya getirerek karşılıklı öğrenme ve paylaşma platformu sunmaktadır. Çalışma Grubu ayrıca, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle kamuoyunda farkındalık yaratılması ve iş dünyasında bu vizyonun tam ve başarılı biçimde şirket kültürüne entegre edilmesi için çalışmaktadır.

 

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu, UN Global Compact tarafından sunulan kaynakları ve araçları üyeleri ile buluşturmakta, küresel iyi uygulama ve politikaların Türkiye’de de yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

 Kendini Değerlendir

COVID-19: Şirketler İçin Hızlı Öz Değerlendirme Aracı

COVID-19’un küresel düzeyde yayılmasından kaynaklanan sosyo-ekonomik şoklar, eşitsizliklerin yoğun ve çevresel sorunların fazla olduğu bir dönemde meydana gelmiştir. Pandemi, özellikle kendilerini sağlık risklerinden korumak, sağlık hizmetlerine erişmek veya temel ürünleri almak için yeterli kaynağa sahip olmayan, kırılgan ve ayrımcılığa maruz bırakılan grupları olumsuz şekilde etkilemektedir.

Bu nedenle, UNDP şirketlere faaliyetlerinin insan hakları etkilerini göz önünde bulundurma ve yönetme konusunda destek olmak amacıyla, İnsan Haklarıyla İlgili Özen Yükümlülüğü ve COVID-19: Şirketler İçin Hızlı Öz adlı sade ve erişilebilir bir araç geliştirmiştir. Bu araç özel olarak COVID-19 bağlamında şirketlere insan haklarına ilişkin bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bu dönemde atılabilecek kilit adımları veya fikirleri sunmakta ve bir kılavuzu niteliği taşımaktadır.

 

Araca bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

LGBTQI+ Öz Değerlendirme Aracı

 

Kurumların çeşitlilik ve kapsayıcılık perspektifiyle LGBTQI+ politikalarını değerlendirmeleri ve atılacak adımları belirlemeleri için hazırlanan araçtır.

 Kendini Geliştir

İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi

 

İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi, tüm çalışanları için daha adil ve eşit çalışma ortamları sunarak çalışanlarının tam potansiyelini ortaya çıkarmalarına imkan vermek isteyen tüm şirketlere yön göstermek, ilham vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Rehberde, çeşitlilik ve kapsayıcılık temelli politika ve uygulamaları hayata geçirmesi için bütüncül bir yaklaşım sunulmuştur. Bu yaklaşım, konunun kurumsal liderlik; iş yaşamında adil kurumsal politikalar; sağlık, güvenlik ve refah; insan kaynakları; savunuculuk ve raporlama başlıklarında şirketlere bir başlangıç noktası sunmaktadır. Rehber sonunda sunulan göstergeler, şirketlerin politika ve uygulamalarını kendi içlerinde değerlendirerek hangi alanlara odaklanabileceklerine dair açık, anlaşılabilir ve uygulanabilir bir “yapılacaklar listesi” sunmaktadır.

 

Rehberin Türkçe versiyonunu indirmek için lütfen tıklayınız.

 

Rehberin İngilizce versiyonunu indirmek için lütfen tıklayınız.

 

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Atölyeleri

 

Şirketlerde çeşitlilik ve kapsayıcılığa ilişkin farkındalığı artırmak ve bu kuruluşlarda İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi’nde sunulan politika ve uygulamaların hayata geçmesini kolaylaştırmak amacıyla atölye çalışmaları düzenlenmektedir.
Atölyeler bir kolaylaştırıcı desteği ile sunum, tartışma, küçük grup çalışmaları, kısa filmler ve çeşitli egzersizler ile interaktif biçimde gerçekleşmektedir. Atölye Çalışmaları, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında iyi uygulamaları olan şirketlerden örnekleri ve konukları da içerecek; deneyim paylaşımına imkan sunmaktadır.

 

Detaylı bilgi için info@globalcompactturkiye.org adresinden Sekretarya ile iletişime geçiniz.

 

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu kaynak ve araçlarla sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edin, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirin:

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilip ilan edilen evrensel insan hakları metnidir.

 

Human Rights & Business Learning Tool

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından insan haklarının korunması, insan haklarına riayet edilmesi ve ihlal durumları için çözüm önerileri getirebilmek amacıyla rehber niteliğinde oluşturulmuş ilkelerdir.

 

UN Guiding Principles on Business and Human Rights

İnsan hakları ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi, insan haklarına riayet edilmesi ve insan hakları uygulamalarının desteklenmesi amacıyla iş dünyası için geliştirilen öğrenme modülleridir.

 

Sustainable Development Goals Related Human Rights

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin her birini ilgili insan hakları anlaşmaları ile eşleştiren tablodur.

 

Guide On How to Develop a Human Rights Policy

Rapor şirketlerin neden insan haklarına saygı göstermesi gerektiği ve insan hakları politikası oluşturmanın temel nedenleri hakkında bilgi, hazırlanacak politikanın temel bileşenleri ve iyi uygulama örneklerini içermektedir.

 

Respecting Human Rights: An introductory guide for business

Global Compaact Almanya Yerel Ağı tarafından iş dünyası uygulamalarına yönelik olarak insan hakları konusunda giriş niteliğinde hazırlanmış rehberdir.

 

Tedarikçi Zinciri Sürdürülebilirliği: Sürekli İyileştirme için Pratik Rehber

“Supply Chain Sustainability: A Practical Guide for Continuous Improvement” raporunun Türkçe tercümesi olan rehber, iş dünyasında sürdürülebilir çalışma koşullarının geliştirilmesinde tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusunda şirketlere destek olacak yaklaşım ve iyi uygulamaları içermektedir.

 

A Guide to Traceability: A Practical Approach to Advance Sustainability in Global Supply Chains

Tedarik zincirlerinde izlenebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla şirketlere yönelik uygulamaları içeren rehber, UN Global Compact tarafından izlenebilirlik modellerini ve iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla oluşturulmuştur.

 

UN Global Compact Kütüphanesi için tıklayınız.

 

Akademi oturumları için tıklayınız.

 

“Business and Human Rights: How Companies Can Operationalize the UN Guiding Principles”

Şirketlerin insan haklarının kendileri için ne anlama geldiğini ve UN Global Compact’in On İlkesi ve BM İş ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici İlkeleri (UNGP’ler) ile uyumlu insan hakları uygulamalarını nasıl oluşturabileceklerini öğrenmeleri için geliştirilen UN Global Compact Akademi Oturumu’dur.

 

Business and Human Rights Navigator

Kılavuz, şirketlerin operasyondan tedarik zincirine tüm iş süreçlerindeki insan hakları uygunluk tespiti süreçlerinde (Human Rights Due Diligence) yol göstermek amacıyla geliştirilmiştir. Çocuk işçiliği, zorla ve zorunlu çalıştırma, toplumsal cinsiyet eşitliği, iş sağlığı güvenliği gibi alanlardaki iyi uygulamaların yer almaktadır.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Raporu

UN Global Compact CEO Anketi’ne katılan CEO’ların toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulama ve politikalarına dair sonuçların derlendiği rapordur.

 Harekete Geç

Küresel sorunlar küresel işbirliklerini gerektirir. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact ve onun yerel ağı olan Global Compact Türkiye’nin küresel ve kapsayıcı platformundan yararlanın, daha yaşanabilir bir dünya için siz de harekete geçin!

X