Çevre Çalışma Grubu

Dünyamız iklim değişikliği, su, enerji, biyoçeşitlilik ve tarım gibi birçok alanda artan ve birbirini etkileyen çevresel krizlerle karşı karşıya. İş dünyası, bu çevresel krizlerin aşılmasına yönelik atacağı cesur adımlarla dönüştürücü gücünü ortaya koyabilir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak ve daha sürdürülebilir bir gelecek için doğal sermayenin korunması iş dünyasının en önemli çevresel sorumluluklarından biri haline gelmiştir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için yeni kurumsal stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda, iş dünyasının Düşük Karbon Ekonomisine geçişte yol gösterici olması büyük önem taşımaktadır.

 

Global Compact Türkiye Çevre Çalışma Grubu, sürdürülebilir bir dünya ve toplum için, UN Global Compact İlkeleri ve SKA’lar çerçevesinde özel sektörü çevre konusunda ortak meselelerin çözümü için bir araya getirmeyi, katılımcı bir şekilde ve paydaşlarla işbirliği halinde yeni girişimlere öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

 

Çevre Çalışma Grubu faaliyetlerinde iklim değişikliği, su ve plastik kirliliği meselelerini odağına almaktadır. Bu konular çerçevesinde özel sektör, sivil toplum ve akademi dünyasını bir araya getiren platformların kurulmasına öncülük etmektedir. Aynı zamanda küresel bilgi ve iyi örnekleri Türkiye’de yaygınlaştırmakta ve şirketlerin iyi uygulamalarını yerel ve küresel seviyede paylaşmalarını teşvik etmektedir.

İklim Değişikliği ile Mücadele

 

UN Global Compact iklim değişikliği ile mücadele konusunda şirketleri harekete geçirmek amacıyla araçlar, kaynaklar sunar hızlandırma programları ile şirketleri emisyon azaltım stratejilerini geliştirmeleri konusunda destekler.
UN Global Compact’in Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi (Science Based Target inisiyatifi) kapsamında taahhüt veren ve hedef açıklayan şirket sayısını artırmak amacıyla 25 ülkede başlattığı “İklim Hedefi Hızlandırma (Climate Ambition Accelarator) Programı”, stratejik önceliklerinden iklim değişikliği ile mücadele konusunda yereldeki etkiyi büyütmeyi, şirketlere ihtiyaç duyacağı kaynakları, araçları ve işbirliği ortamını sağlamayı amaçlayan küresel programlarından biridir.

 

İklim Hedefi Hızlandırma (Climate Ambition Accelarator) Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi (Science Based Targets initiative) hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İş Dünyası Plastik Girişimi

 

Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD özel sektör kuruluşlarının plastiğe yönelik taahhüt oluşturmalarını teşvik etmek ve şeffaf bir şekilde yıllık olarak taahhütlerini ve ilerlemeyi raporlamalarını sağlamak amacıyla İş Dünyası Plastik Girişimi’ni (İPG) kurdu. Girişim’e dahil olan şirketlerden 2023 yılına kadar plastik taahhütlerini belirlemeleri ve taahhütlerini açıkladıktan sonra bu konuda ilerlemelerini her yıl raporlamaları beklenmektedir.

 

20 Eylül 2021’de İPG’ye dahil olan 34 şirketin plastik taahhütleri “Plastik Taahhütleri Raporu” ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Uluslararası Taahhüt veren şirketler 2023 yılına kadar toplam 43 bin ton plastik kullanımını önlemeyi ve azaltma hedeflemiştir.
Açıklanan taahhütlere ilişkin detaylı bilgi ve ““Plastik Taahhütleri Raporu”na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

İPG hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Girişim aşağıdaki hedeflere yönelik çalışmalar yürütecektir:

 

1. Plastik konusunun kamuoyu ve paydaşların gündemine getirilmesi ve çözüme yönelik savunuculuk çalışmalarının yapılması,

 

2. Girişimde yer alan şirketlerin plastik taahhütlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi, kaydedilen ilerlemenin her yıl kamuoyu ile paylaşılması,

 

3. SKA’lar ışığında, küresel ve ulusal sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile birlikte çalışarak, şirketlerin çalışmalarını destekleyecek araçlar geliştirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması.

 

Plastik taahhütlerini açıklayan tüm özel sektör kuruluşları ve plastik konusuna yönelik çalışan tüm sivil toplum ve akademi temsilcileri Girişim’in paydaşları arasında yer almaktadır.

 Kendini Geliştir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu kaynak ve araçlarla sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edin, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirin:

 

IPCC 6. Değerlendirme Raporu

 

2021 yılında yayımlanan rapor küresel sıcaklıkların 1.5 derece ile sınırlanmaması durumunda gezegeni bekleyen sonuçları bilimsel verilerle ortaya koyuyor.

 

Status Report: Business Ambition for 1.5°C – Responding to the Climate Crisis

 

Bu rapor, 2019 yılında UN Global Compact ve Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi tarafından başlatılan ve iki yılda 1000’den fazla şirketin imzaladığı “Business Ambition for 1.5°C” kampanyasının sonuçlarını ve etkisini ortaya koyuyor.

 

Küresel İklim Eylemi El Kitabı (Global Climate Action Playbook)

 

Küresel İklim Eylemi El Kitabı, iklim konusunda güncellenen ulusal politikalara ve “Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar” ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ülke düzeyindeki analizlere ilişkin iş dünyasına pratik bir kaynak sunmaktadır. El Kitabı, iş dünyası ve hükümetlerin, 2020’ye kadar uzanan Paris İklim Anlaşması kapsamındaki uygulamalarda, ülke düzeyindeki eylemlerini artırmaları ve işbirliği içinde çalışmaları için tasarlanmıştır.

 

Küresel Fırsatlar Raporu (Global Opportunity Report Series)

 

UN Global Compact tarafından yayımlanan Küresel Fırsatlar Raporu Serisi, 6 farklı sektörden seçilen şirketin, iklim risklerini iklim fırsatlarına nasıl dönüştürdüğünü analiz etmektedir. Aynı zamanda iklim değişikliğinin piyasalar üzerine etkilerine yer vermektedir.

 

Global Goals Ocean Opportunities Raporu

 

UN Global Compact tarafından yayımlanan ve 300 iş, sivil toplum ve akademi temsilcisiyle istişare edilerek geliştirilen “Global Goals, Ocean Opportunities” Raporu, okyanus sağlığını koruma ve iyileştirme çabalarından şirketlerin sağlayabileceği fırsatları ortaya koymaktadır. Sağlıklı, üretken ve iyi yönetilen bir okyanus, işletmeler ve küresel ekonomiler için önemli büyüme fırsatları sağlamaktadır.

 

The Ambition Loop Paper

 

Düzenleyici kuruluşlara, yerel iklim ve enerji politikalarının oluşturulmasında rehberlik edecek iyi uygulama örneklerinin yer verildiği makalede Paris Anlaşması uyarınca ulusal iklim taahhütlerinin güçlendirilmesi ve özel sektör yatırımlarına yön verme konusunda kritik öneme sahip uzun vadeli iklim stratejilerinin geliştirilmesi için atılacak adımlar ortaya konmuştur.

 

UN Global Compact Kütüphanesi için Tıklayınız

 

Akademi oturumları için Tıklayınız

 Harekete Geç

Küresel sorunların çözümü küresel işbirliklerini gerektirmektedir. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact ve onun yerel ağı olan Global Compact Türkiye’nin küresel ve kapsayıcı platformundan yararlanın, daha yaşanabilir bir dünya için siz de harekete geçin!

 

1- İklim Hızlandırma Hedefi (Climate Ambition Accelerator) Programına Katıl

 

İklim Hedefi Hızlandırma Programı, iklim nötr olma yolunda bilime dayalı emisyon hedeflerinde ilerleme kaydetmek isteyen ve net sıfıra geçiş stratejisi oluşturabilmek için bir yol haritasına ihtiyaç duyan UN Global Compact şirketleri için tasarlanmış hızlandırma programıdır. UN Global Compact liderliğinde yürütülen İklim Hedefi Hızlandırma Programı farklı büyüklük, sektör ve ülkelerden tüm şirketlerin iklim eylemine katkılarını artırmalarına ve büyük ölçekte emisyon azaltımı için taahhütlerini yerine getirmelerine destek vermeyi amaçlıyor.

 

Program hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

2- İş Dünyası Plastik Girişimi’ne Katıl

 

İş Dünyası Plastik Girişimi, Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD tarafından oluşturulmuş bir işbirliğidir. Taahhütlerini Girişim çatısı altında kamuoyu ile paylaşan özel sektör kuruluşlarından, gönüllülük esası ile ilerlemelerini yıllık olarak raporlaması beklenmektedir.

 

Girişim, özel sektör kuruluşlarına konunun çözümüne yönelik büyük resmin içinde yer alma, küresel ve ulusal savunuculuk çalışmalarının içinde rol alma, uluslararası ve ulusal uzman ağına ulaşma fırsatı sağlamaktadır. Şirketler, hayata geçirdikleri iyi uygulamaların yaygınlaşması için Girişim’in bağlantıda olduğu ağlardan yararlanabilmektedirler.
Global Compact Türkiye tüm şirketleri Girişim’e dahil olarak çözümün bir parçası olmaya davet etmektedir.

 

İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil olmak ve daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

 

 

3- Su Koruyuculuğu Girişimi’ne (CEO Water Mandate) Katıl

 

BM Genel Sekreteri ve UN Global Compact tarafından kurulan, Pacific Institute işbirliği ile hayata geçen CEO Su Koruyuculuğu Girişimi, iş dünyası liderlerini su, hijyen ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda harekete geçirmektedir. CEO Su Koruyuculuğu girişimine taahhüt eden şirketler, su koruyuculuğuna ilişkin 6 alanda aksiyon alarak su risklerini yönetmektedir. CEO Su Koruyuculuğu girişimine katılmak için şirketinizin UN Global Compact üyesi olması, girişimin 6 faaliyet alanında çalışma yapması ve her yıl ilerlemeleri raporlaması gerekmektedir:

 

1. Şirketin direkt faaliyetleri
2.
Tedarik zinciri ve su havzası yönetimi
3.
Ortaklaşa eylem
4. Kamu politikaları
5. Toplum katılımı
6. Şeffaflık

 

CEO Su Koruyuculuğu Girişimi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

X