Çevre Çalışma Grubu

Dünyamız iklim değişikliği, su, enerji, biyoçeşitlilik ve tarım gibi birçok alanda artan ve birbirini etkileyen çevresel krizlerle karşı karşıya. İş dünyası, bu çevresel krizlerin aşılmasına yönelik atacağı cesur adımlarla dönüştürücü gücünü ortaya koyabilir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak ve daha sürdürülebilir bir gelecek için doğal sermayenin korunması iş dünyasının en önemli çevresel sorumluluklarından biri haline gelmiştir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için yeni kurumsal stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda, iş dünyasının Düşük Karbon Ekonomisine geçişte yol gösterici olması büyük önem taşımaktadır.

 

Global Compact Türkiye Çevre Çalışma Grubu, sürdürülebilir bir dünya ve toplum için, UN Global Compact İlkeleri ve SKA’lar çerçevesinde özel sektörü çevre konusunda ortak meselelerin çözümü için bir araya getirmeyi, katılımcı bir şekilde ve paydaşlarla işbirliği halinde yeni girişimlere öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

 

Çevre Çalışma Grubu faaliyetlerinde iklim değişikliği, su ve plastik kirliliği meselelerini odağına almaktadır. Bu konular çerçevesinde özel sektör, sivil toplum ve akademi dünyasını bir araya getiren platformların kurulmasına öncülük etmektedir. Aynı zamanda küresel bilgi ve iyi örnekleri Türkiye’de yaygınlaştırmakta ve şirketlerin iyi uygulamalarını yerel ve küresel seviyede paylaşmalarını teşvik etmektedir.

İş Dünyası Plastik Girişimi

 

Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD özel sektör kuruluşlarının plastiğe yönelik taahhüt oluşturmalarını teşvik etmek ve şeffaf bir şekilde yıllık olarak taahhütlerini ve ilerlemeyi raporlamalarını sağlamak amacıyla İş Dünyası Plastik Girişimi’ni kurdu. Girişim’e dahil olan şirketlerden 2021 yılına kadar plastik taahhütlerini belirlemeleri ve taahhütlerini açıkladıktan sonra bu konuda ilerlemelerini her yıl raporlamaları beklenmektedir.

 

Girişim aşağıdaki hedeflere yönelik çalışmalar yürütecektir:

 

1. Plastik konusunun kamuoyu ve paydaşların gündemine getirilmesi ve çözüme yönelik savunuculuk çalışmalarının yapılması,

 

2. Girişimde yer alan şirketlerin plastik taahhütlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi, kaydedilen ilerlemenin her yıl kamuoyu ile paylaşılması,

 

3. SKA’lar ışığında, küresel ve ulusal sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile birlikte çalışarak, şirketlerin çalışmalarını destekleyecek araçlar geliştirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması.

 

Plastik taahhütlerini açıklayan tüm özel sektör kuruluşları ve plastik konusuna yönelik çalışan tüm sivil toplum ve akademi temsilcileri Girişim’in paydaşları arasında yer almaktadır.

 Kendini Geliştir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu kaynak ve araçlarla sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edin, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirin:

 

Küresel İklim Eylemi El Kitabı (Global Climate Action Playbook)

 

Küresel İklim Eylemi El Kitabı, iklim konusunda güncellenen ulusal politikalara ve “Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar” ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ülke düzeyindeki analizlere ilişkin iş dünyasına pratik bir kaynak sunmaktadır. El Kitabı, iş dünyası ve hükümetlerin, 2020’ye kadar uzanan Paris İklim Anlaşması kapsamındaki uygulamalarda, ülke düzeyindeki eylemlerini artırmaları ve işbirliği içinde çalışmaları için tasarlanmıştır.

 

Küresel Fırsatlar Raporu (Global Opportunity Report Series)

 

UN Global Compact tarafından yayımlanan Küresel Fırsatlar Raporu Serisi, 6 farklı sektörden seçilen şirketin, iklim risklerini iklim fırsatlarına nasıl dönüştürdüğünü analiz etmektedir. Aynı zamanda iklim değişikliğinin piyasalar üzerine etkilerine yer vermektedir.

 

Global Goals Ocean Opportunities Raporu

 

UN Global Compact tarafından yayımlanan ve 300 iş, sivil toplum ve akademi temsilcisiyle istişare edilerek geliştirilen “Global Goals, Ocean Opportunities” Raporu, okyanus sağlığını koruma ve iyileştirme çabalarından şirketlerin sağlayabileceği fırsatları ortaya koymaktadır. Sağlıklı, üretken ve iyi yönetilen bir okyanus, işletmeler ve küresel ekonomiler için önemli büyüme fırsatları sağlamaktadır.

 

The Ambition Loop Paper

 

Düzenleyici kuruluşlara, yerel iklim ve enerji politikalarının oluşturulmasında rehberlik edecek iyi uygulama örneklerinin yer verildiği makalede Paris Anlaşması uyarınca ulusal iklim taahhütlerinin güçlendirilmesi ve özel sektör yatırımlarına yön verme konusunda kritik öneme sahip uzun vadeli iklim stratejilerinin geliştirilmesi için atılacak adımlar ortaya konmuştur.

 

UN Global Compact Kütüphanesi için Tıklayınız

 

Akademi oturumları için Tıklayınız

 Harekete Geç

Küresel sorunların çözümü küresel işbirliklerini gerektirmektedir. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact ve onun yerel ağı olan Global Compact Türkiye’nin küresel ve kapsayıcı platformundan yararlanın, daha yaşanabilir bir dünya için siz de harekete geçin!

 

1- İş Dünyası Plastik Girişimi’ne Katıl

 

İş Dünyası Plastik Girişimi, Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD tarafından oluşturulmuş bir işbirliğidir. Taahhütlerini Girişim çatısı altında kamuoyu ile paylaşan özel sektör kuruluşlarından, gönüllülük esası ile ilerlemelerini yıllık olarak raporlaması beklenmektedir.

 

Girişim, özel sektör kuruluşlarına konunun çözümüne yönelik büyük resmin içinde yer alma, küresel ve ulusal savunuculuk çalışmalarının içinde rol alma, uluslararası ve ulusal uzman ağına ulaşma fırsatı sağlamaktadır. Şirketler, hayata geçirdikleri iyi uygulamaların yaygınlaşması için Girişim’in bağlantıda olduğu ağlardan yararlanabilmektedirler.
Global Compact Türkiye tüm şirketleri Girişim’e dahil olarak çözümün bir parçası olmaya davet etmektedir.

 

İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil olmak ve daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

 

 

2- Su Koruyuculuğu Girişimi’ne (CEO Water Mandate) Katıl

 

BM Genel Sekreteri ve UN Global Compact tarafından kurulan, Pacific Institute işbirliği ile hayata geçen CEO Su Koruyuculuğu Girişimi, iş dünyası liderlerini su, hijyen ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda harekete geçirmektedir. CEO Su Koruyuculuğu girişimine taahhüt eden şirketler, su koruyuculuğuna ilişkin 6 alanda aksiyon alarak su risklerini yönetmektedir. CEO Su Koruyuculuğu girişimine katılmak için şirketinizin UN Global Compact üyesi olması, girişimin 6 faaliyet alanında çalışma yapması ve her yıl ilerlemeleri raporlaması gerekmektedir:

 

1. Şirketin direkt faaliyetleri
2.
Tedarik zinciri ve su havzası yönetimi
3.
Ortaklaşa eylem
4. Kamu politikaları
5. Toplum katılımı
6. Şeffaflık

 

CEO Su Koruyuculuğu Girişimi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

X