Programa Genel Bakış

On aylık hızlandırılmış program boyunca UN Global Compact üyesi şirketlerden seçilen genç profesyoneller (“Yenilikçiler”):

 

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH), iş kollarıyla alakalı yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde itici bir güç olarak kullanmak için yurtiçinden ve dünyadan girişimci genç profesyonellerle bağlantılar kuracak.

 

 • Gerçek hayatta karşılaştıkları sorunları konu alan, akran geribildirimleri, tartışma, mentörlük ve koçluk gibi bir dizi takım çalışması ve etkileşimli öğrenme yöntemi içeren etkinliklerde düşünce önderleri ile işbirliği yapacak.

 

 • Yeni teknolojiler, girişimler ve iş modelleri aracılığıyla SKH’lere ulaşmak için, farklı işlevlere sahip çalışanların yenilikçi çözümler geliştirebilir hale gelmesini sağlayacak örgütsel öğrenme becerileri kazanacak.

 Programın Faydaları

Genç SKH Yenilikçileri Programı, şirketinizin en parlak genç yeteneklerini sadece sürdürülebilirlik çalışmalarınızı geliştirmek için değil, aynı zamanda inovasyonu teşvik etmek ve şirketiniz açısından potansiyel piyasa değeri taşıyan somut çözümler yaratmak için de harekete geçirecek şekilde tasarlanmıştır.

Katılımcılar için Faydalar

 • Eğitim ve gelişim kaynakları: Online ve yüz yüze çalışma toplantıları, vaka incelemeleri, şirket ziyaretleri ve forum tartışmalarını içeren kapsamlı bir eğitim programı.
 • Profesyonel deneyim: Başka iş birimleriyle bağlantılar kurma, şirket ve sektöre yönelik yenilikçi projelerde işbirliği yapma imkanı.
 • Eğitim, rehberlik ve birebir network oluşturma fırsatları: Dünyanın dört bir yanında sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarında çalışan en parlak zihinlerden bilgi alma ve onlarla iş ilişkileri kurma fırsatı.
 • Her kıtanın önde gelen şirketlerinde çalışan genç profesyonellerden oluşan küresel bir ağın parçası olma.

Şirketler için Faydalar

 • İşbirliği, inovasyon ve bilgi paylaşımı yoluyla SKHlerin şirketinizin iş stratejisiyle bütünleştirilmesi sürecine ivme kazandırmak.
 • SKH’lere yönelik inovasyon kültürü yaratma ve programın somut çıktılarını küresel çapta sunma imkanı.
 • Çalışan memnuniyetini ve şirketin değerli yetenekleri için mesleki gelişim fırsatlarını artırma imkanı. Bu kapsamda:
  – Sürdürülebilirlik ve yıkıcı teknolojiler alanlarında düşünce önderleri ile en güncel konularda, nitelikli ve ilham verici çalışma toplantıları.
  – Program kapsamında mentörlük ve liderlik sağlama, inovasyon uzmanlarıyla işbirliği yapma ve en iyi uygulamaları paylaşma imkanı.
  – Öncü ve yenilikçi şirketlerin araç, kaynak ve uzmanlığından faydalanma.
 • Programa katılım sayesinde küresel ölçüde tanınırlık/bilinirlik kazanmak.

 Program Detayları

UN Global Compact Genç SKH Yenilikçileri Programı, UN Global Compact üyesi şirketlerde çalışan genç profesyonelleri, yeni ürün ve hizmetler geliştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH), itici bir güç olarak kullanmak üzere harekete geçirir. Her ekip 10 ay süresince, kendi şirketlerine özgü bir sorun üzerinde, hem şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını ileri taşıyan, hem de inovasyonu güçlendirip potansiyel piyasa değerine sahip somut sonuçlar üreten daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak amacıyla çalışır.

Program Aşamaları

Hazırlık: Programa dair beklentilerin belirlenmesi ve program amaçlarının şirketle ilişkisinin ortaya konması.

 

Başlangıç: SKH’ler ve Çığır Açan İnovasyona ilişkin temel kavramların ve bunların günümüz iş dünyası sorunlarına nasıl yanıt verebileceğinin incelenmesi.

 

Sorun Tanımlama: Şirkete uygun belirli bir SKH sorununun tanımlanması, buna cevap vermek üzere geliştirilecek çözümün temelini oluşturan inovasyon araçlarının test edilmesi.

 

Çözüm Geliştirme: Soruna cevap veren bir çözümün tasarlanması, ortaya çıkan fikrin, bir kavramdan iyi tanımlanmış bir projeye dönüştürülmesi.

 

Çözüm Doğrulama ve Test Etme: Çözüm projelerinin şirket içi ve dışı paydaşlar tarafından test edilerek daha incelikli versiyonların geliştirilmesi.

 

Kapanış: Katılımcıların programın sağladığı eğitim, beceri ve projeleri şirketlerinde çığır açan çözümlere dönüştürmesi.

Program Kapsamındaki Eğitim Fırsatları

Program birbirini tamamlayan bir dizi farklı eğitim fırsatı sunmaktadır:

 

İnovasyon Kampları: Toplam beş adet, iki günlük, bizzat katılım gerektiren, problem çözmeye ve kazanılmış bilgi ve yöntemleri gerçek hayatta karşılaşılan sorunlara uygulamaya odaklanmış etkileşimli atölye çalışmaları ve grup faaliyetlerinden oluşan yoğunlaştırılmış deneyimler.

 

Dijital Dersler ve Online Eğitim: İnovasyon kamplarına ek olarak katılımcıların önde gelen inovasyon ve sürdürülebilirlik kaynaklarına erişecekleri uzaktan erişimli dersler. Dersler; SKH ve Tasarım Odaklı Düşünme, Etki Yaratan İnovasyon, Şirket Stratejisini SKH ile Uyumlulaştırma, SKH için Yıkıcı Teknolojilerin ve İş Modellerinin Rolü konularını kapsamaktadır.

 

Takım Çalışmaları: Katılımcıların program boyunca elde ettiği araç ve becerileri iş hayatında karşılaşılan sorunlara ve senaryolara uygulamasına imkân veren yüz yüze ve online ortak eğitim faaliyetleri.

 

Saha Ziyaretleri: Katılımcılara bir şirketin SKH inovasyon faaliyetlerine içeriden bir perspektif vererek sorular sormasına imkân veren ve kendi sorunları için ilham verecek, model oluşturacak nitelikte ziyaretler.

 

Geri Bildirim ve Tartışma Oturumları: Fikirleri sorgulama, esin kaynağı olma, çözüm projelerini test etme ve iyileştirme sağlamak üzere, küresel olarak bütün inovasyon ekiplerinin kolektif bilgisinden ve uzmanlığından yaralanmayı mümkün kılan yüz yüze ve online tartışma fırsatları.

 

Mentörlük ve Koçluk: Fikir oluşturma ve tasarımdan proje geliştirmeye kadar her aşamada katılımcılara fikirlerini şirketlerinde hayata geçirme konusunda rehberlik edecek dışarıdan mentörler, uzmanlar ve akranlardan alınacak destek ve rehberlik.

 

Yönetim Değerlendirmesi: Ticari uygulanabilirliğin değerlendirilmesi ve gelecekte projeyi daha da geliştirme yollarının araştırılması için Yenilikçilerin programın sonuna doğru üst yönetime yapacakları nihai proje sunumu.

 Katılımcı Profilleri

Genç SKH Yenilikçileri Programı, genç profesyonelleri harekete geçirmenin yanı sıra, sürdürülebilirlik ve inovasyon alanında çalışan katılımcılara uzmanlık ve deneyimlerini kullanırken yeni yetenek ve beceriler kazanabilecekleri pek çok fırsat da sunuyor. Program, aşağıdaki profillerde katılımcılardan oluşacaktır.

Yenilikçiler

SKH’leri temel alan yenilikçi iş çözümleri geliştirmek ve hayata geçirmek üzere, şirketlerini temsilen programa katılan (35 yaşın altındaki) girişimci genç profesyonellerdir. Ekipler halinde çalışacak Yenilikçiler, 10 ay sürecek program boyunca kendi şirketlerine özgü bir sorun üzerinde hem şirketin sürdürülebilirlik çabalarını ileri taşıyan, hem de inovasyonu güçlendirip potansiyel piyasa değerine sahip somut sonuçlar üreten daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak amacıyla çalışır. Programa katılım, 10 aylık süre boyunca, 5 inovasyon kampında, toplam 10 günlük yüz yüze toplantılarda hazır bulunmayı gerektirir. Yenilikçilerin buna ek olarak, toplantılar arasında yapılacak online görevler, etkinlikler ve grup çalışmaları ve benzeri ortak çalışmalar için haftada yaklaşık 2-3 saat ayırması beklenir.

Liderler

Ekip Lideri, şirketin Yenilikçi ekibinin desteklenmesinden sorumludur ve program sonucunda ortaya çıkan fikir ve çıktıların sunulması ve uygulamaya konulması için ekip ile şirket üst yönetimi arasında köprü görevi görür. Üst yönetimi temsil eden Liderlerin program açısından vazgeçilmez bütünleyici bir rolü vardır. Yenilikçi ekibin çalışmalarının şirket içindeki destekleyicisi olarak Liderler, programda geliştirilen yenilikçi modellerin ve fikirlerin şirketin ihtiyaçları ve stratejileriyle uyumlu olmasını güvence altına alırlar. Liderlerin, 10 aylık program süresince projeleri tartışmak ve onaylamak için Yenilikçi ekiple toplam dört toplantı yapması ve buna ek olarak, Yenilikçi ekibin programın sonuçlarını sunması için üst yönetimle en az bir toplantı ayarlaması gerekir.

Mentörler

Mentörler, şirketlerine özgü sürdürülebilir kalkınma sorunlarını saptama ve bunlara çözümler geliştirme aşamasında ekiplere danışmanlık yaparak ekiplerin fikirlerini ve planlarını şekillendirmelerine yardımcı olur. Mentörler, önce sorunu tanımlama, ardından sürdürülebilir iş ve inovasyon anlayışı ile prototipler üretme ve gerçek bir piyasa değerine sahip geçerli iş çözümleri geliştirme aşamalarında ekipleri destekler. Mentörler fikir aşamasından proje geliştirmeye ve çözümün şirket üst yönetimine sunumuna giden yolda ekiplere rehberlik yaparak kritik bir rol oynar.

Uzmanlar

Uzmanlar özel teknik bilgilerini kullanarak, Yenilikçilerin iş alanlarıyla alakalı önemli sorunları saptamalarına ve bunlara yönelik çözümler tasarlamalarına yardımcı olacak kritik bilgi ve analiz sağlar. Programa katılım sekiz ay boyunca, Yenilikçi ekiplere ve projelerine geri bildirim, rehberlik ve teknik uzmanlık sağlamak üzere, ayda bir ya da iki ayda bir webinarlar düzenlemeyi gerektirir. Uzmanlar ayrıca -arzu ederlerse- Yenilikçiler için düzenlenen inovasyon kamplarına katılabilir.

TAKVİM

Adayların belirlenmesi:
Mayıs – Ağustos 2019

 

Program başlangıç:
Eylül 2019

 

Program bitiş:
Haziran 2020

 

Kapanış etkinliği:
15-16 Haziran 2020, New York

PROGRAMA KATILAN YEREL AĞLAR

ABD
Bangladeş
Brezilya
Danimarka
Güney Afrika
İngiltere
Lübnan
Meksika
Türkiye
Ukrayna

2019-2020 DÖNEMİNDE PROGRAMDA YER ALAN ŞİRKETLER

Ak-Kim
Akkök Holding
Aksa Akrilik
Anadolu Efes
Borusan Holding
Coca-Cola İçecek
Eczacıbaşı Holding
Kibar Holding
KoçDigital
Koç Holding
Shell Türkiye
SUN Tekstil
Turkcell
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
WPP Türkiye
Yeşim Tekstil
Yıldız Holding
Zorlu Holding

Program Ortağı

X