Hedefler için Ortaklıklar

 
 

Yoksulluk ve açlıkla mücadele etmek, gezegenimizi korumak ve barışçıl toplumlar yaratmak için; hükümetler, sivil toplum, özel sektör, çok uluslu örgütler, akademik kurumlar ve diğer paydaşlar arasında işlevsel ortaklıklar kurulmalıdır. Hedef 17, bu ortaklıkları koruyup kuvvetlendirme ve herkes için adil ilerlemeye ulaşmak adına gelişmekte olan ülkelere olan desteği artırmayı hedeflemektedir.

 

Hedef 17’nin temel bileşenlerinden biri resmi kalkınma yardımlarıdır (ODA). Bu yardımların toplamı, 2015 yılından 2016’ya %8,9 artarak 142,6 milyar ABD Doları’nı bulmuştur.(i) Bu toplam artışa rağmen, gerçek anlamda az gelişmiş ülkelere yapılan ülkeden ülkeye yardımda %3,9’luk bir düşüş görülmüştür.

 

Hedef 17 aynı zamanda bilim, teknoloji, yenilikçilik ve çevreye uyumlu teknolojilerin yayılması için sınır ötesi iş birliklerini teşvik etme amacını taşımaktadır. Hedef 17, sürdürülebilir kalkınma için serbest ticaret, küresel makroekonomik istikrar ve uyumlu politikalar konusunda hedefler belirlemektedir.

 

Bu hedefin işletmelerle ilgisi nedir?

 

17. Hedef, özel sektörü de dahil ederek sürdürülebilir kalkınma gündemine ulaşma yolunda ortaklıkların merkezi rolünü kabul etmektedir.(ii)

 

“Risklerimizi ortadan kaldıran daha güçlü bir ekosistem yaratıyoruz, ve bu durum aynı zamanda ürünlerimizi genişletmek için de büyük fırsatlar yaratıyor. Çünkü hükümetlerle ya da sivil toplumla sık sık ortaklaşa çalışmaya başladığınızda, bu işinizi büyütmek için başka fırsatlar yaratır.” (Paul Polman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, UN Global Compact)(iii)

 

Çok uluslu işletmeler için 17. Hedef ticaret, küresel ekonomik istikrar, politika uyumu ve uluslararası daha kapsamlı iş birliğini amaçlaması itibarıyla kritik bir öneme sahiptir.

 

İş dünyası neler yapabilir?

 

Bu hedef ile, hükümetler, Birleşmiş Milletler, sivil toplum ve diğer paydaşlarla etkin bir şekilde ortaklık yapan işletmeler için de önemli fırsatlar ortaya çıkacaktır.

 

Aşağıda şirketlerin etki yaratmak için yapabileceği uygulamaları bulabilirsiniz:

 

Sorumlu Davranın

  • İyi uygulama ilke ve kurallarını kabul edin ve iş uygulamalarınızı sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu hale getirin;
  • Tüm paydaşlarla ve ortaklarla saygı ve şeffaflık çerçevesinde iletişim kurun;
  • Vergilerinizi adil bir şekilde ödeyin;
  • Politika belirleyici kurumlar ile sorumlu bir şekilde iletişim kurun.

 

Fırsatlar Yaratın

  • Sürdürülebilir kalkınmayı geliştirmek için çok paydaşlı girişimler kurun;
  • Düzenli izleme, şeffaf değerlendirme ve raporlama dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınmaya kurum, çok paydaşlı ortaklık ve sektör düzeyinde katkı sağlamak için etkin bir etki ölçme çerçevesi oluşturun;
  • Endüstri gelişimini ve kapasite oluşturmayı desteklemek için verilerinizi hükümetlerle ve diğer sektör paydaşlarıyla paylaşın;
  • Kurumsal ve toplumsal değer yaratma arasındaki bağı güçlendirin ve işletmenin değer yaratma stratejisini SKH’lerle uyumlu hale getirin.

 

UN Global Compact’in On İlke’si ile Hedef 17 arasındaki bağlantı

 

İnsan Hakları & Çalışma Standartları (UN Global Compact İlke 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Her SKH, uygulama ve küresel ortaklıklar ile ilgili olan Hedef 17 gibi, insan hakları ve çalışma ilkeleri ile büyük ölçüde uyumludur. Uluslararası kurumların, sözleşmeler ve anlaşmaların olmadığı bir dünya, dümensiz bir gemiye benzeyecektir.

 

Çevre (UN Global Compact İlke  7, 8, 9)

SKH’ler hem gezegenimizin korunmasını hem de yoksulluk, sağlık, eğitim, ayrımcılık konularında en dezavantajlı konumda olan grupların durumlarının iyileştirildiği bir dünya nüfusunu desteklemeyi amaçlamaktadır.  Çevre ile ilgili ilkeler, işletmelere çevre ile ilgili olarak dikkatli bir şekilde ilerleme ve çevresel sorumluluk açısından proaktif olma çağrısı yapmaktadır.

 

Yolsuzlukla Mücadele (UN Global Compact İlke 10)

SKH’lerin uygulanmasının yılda 4,5 trilyon ABD Doları’na mal olacağı hesaplanırken bu durum büyük miktarda sermayeyi harekete geçecektir. Bu doğrultuda, yolsuzlukların önüne geçmek için küresel ortaklıklara ihtiyaç vardır.(iv)

X