İŞ DÜNYASI ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK ATÖLYE ÇALIŞMASI

Kapsam ve Hedef

2030 yılında daha yaşanılası bir dünya için eşitsizlikleri azaltmak ve kimsenin geride kalmamasını sağlamak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının bir tanesidir. COVID-19 salgını ve dünyanın sahne olduğu diğer krizler mevcut eşitsizlikleri derinleştirerek en yoksul ve en savunmasız toplulukları derinden etkilerken aynı zamanda, sosyal, politik ve ekonomik eşitsizlikler salgının etkilerini artırmıştır.

İnsan hakları alanında kaydedilen ilerlemeye rağmen kadınlar, göçmenler, yaşlılar, LGBTİ+ bireyler ve engelliler işgücü piyasasında ve genel olarak toplumda hala sınırlama ve dışlanmayla karşı karşıya kalmaktadır.

Dünyanın genelinde artan yabancı düşmanlığı ve ötekileştirme; toplumsal ve ekonomik alanda farklı kimliklerden gelen birey ve grupların daha da dışarıda bırakılmasına sebep olurken, ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Belirli gruplar için ayrımcılık veya erişilebilirlik problemleri önemli işgücü piyasası sorunlarına neden oluyor ve sosyal uyumu tehlikeye atıyor. Ayrımcılık veya dahil edilmeme nedeniyle toplumun çok çeşitli yeteneklerinden yeterince faydalanılmaması büyük bir toplumsal ve ekonomik maliyet olarak önümüze çıkmaktadır.

Global Compact Türkiye, bu ortamda şirketlere çeşitlilik ve kapsayıcılık strateji ve uygulamalarında destek olmak için 2020 yılında İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi’ni yayımlamıştır. Rehber, tüm çalışanları için daha adil ve eşit çalışma ortamları sunarak çalışanlarının tam potansiyelini ortaya çıkarmalarına imkan vermek isteyen tüm şirketlere yön göstermek, ilham vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Rehberde, çeşitlilik ve kapsayıcılık temelli politika ve uygulamaları hayata geçirmesi için bütüncül bir yaklaşım sunulmuştur. Bu yaklaşım, konunun kurumsal liderlik; iş yaşamında adil kurumsal politikalar; sağlık, güvenlik ve refah; insan kaynakları; savunuculuk ve raporlama başlıklarında şirketlere bir başlangıç noktası sunmaktadır. İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi sonunda şirketlerin politika ve uygulamalarını kendi içlerinde değerlendirerek hangi alanlara odaklanabileceklerine dair açık, anlaşılabilir ve uygulanabilir göstergeler sunulmuştur.

Atölye çalışmaları, şirketlerde çeşitlilik ve kapsayıcılığa ilişkin farkındalığı artırmayı ve bu kuruluşlarda İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi’nde sunulan politika ve uygulamaların hayata geçmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Atölyeler sunum, tartışma, küçük grup çalışmaları, kısa filmler ve çeşitli egzersizler ile interaktif biçimde gerçekleştirilecektir. Atölye Çalışmaları, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında iyi uygulamaları olan şirketlerden örnekleri ve konukları da içerek; deneyim paylaşımına imkan sunacaktır.

Hedef Grup- Katılımcı Profili

Atölye çalışmaları, UN Global Compact üye şirketlerine özel tasarlanmıştır. Atölyeler şirketlerde çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaların tasarlanması ve uygulanmasını sağlamaya dönük çalışmalarına ivme kazandırma potansiyeline sahip departmanlarının (insan kaynakları, kurumsal iletişim, pazarlama, sürdürülebilirlik gibi) orta ve üst düzey yöneticilerine yöneliktir.

Süre ve Takvim

Atölye çalışmalarının süresi 4 yarımşar günden oluşan atölyeler olarak planlanmıştır. Atölyeler Nisan-Haziran ayları arasında düzenlenecektir. İlk atölye 20 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecektir.

Katılımcı Sayısı

Katılım 25 kişi ile sınırlıdır. Her şirket bir kişi ile katılabilir.

Ücret

Atölye Çalışmaları UN Global Compact üye şirketlerine ücretsizdir. Öncelik Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubundaki şirketlere verilecektir.

Kayıt

Atölye çalışmalarında yer almak isteyen kişilerin bu linkten 8 Nisan’a kadar kayıt olmaları gerekmektedir.

Bilgi ve iletişim: gozturk@globalcompactturkiye.org

Detaylı bilgi için tıklayınız.

X