İŞ DÜNYASI ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK ATÖLYE ÇALIŞMASI

Genel Bilgi
2030 yılında daha yaşanılası bir dünya için eşitsizlikleri azaltmak ve kimsenin geride kalmamasını sağlamak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından biridir. COVID-19 salgını ve dünyanın sahne olduğu diğer krizler mevcut eşitsizlikleri derinleştirerek en yoksul ve en savunmasız toplulukları derinden etkilerken aynı zamanda, sosyal, politik ve ekonomik eşitsizlikler salgının etkilerini artırmıştır.

İnsan hakları alanında kaydedilen ilerlemeye rağmen kadınlar, göçmenler, yaşlılar, LGBTİ+ bireyler ve engelliler işgücü piyasasında ve genel olarak toplumda hala sınırlama ve dışlanmayla karşı karşıya kalmaktadırlar. Dünyanın genelinde artan yabancı düşmanlığı ve ötekileştirme; toplumsal ve ekonomik alanda farklı kimliklerden gelen birey ve grupların daha da dışarıda bırakılmasına sebep olurken, ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Belirli gruplara yönelik ayrımcılık sosyal uyumu tehlikeye atarken aynı zamanda önemli işgücü piyasası sorunlarına da neden olmaktadır. Ayrımcılık veya dahil edilmeme nedeniyle toplumun çok çeşitli yeteneklerinden yeterince faydalanılmaması büyük bir toplumsal ve ekonomik maliyet olarak önümüze çıkmaktadır.

Global Compact Türkiye, bu ortamda şirketlere çeşitlilik ve kapsayıcılık strateji ve uygulamalarında destek olmak için 2020 yılında İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi’ni yayımlamıştır. Rehber, tüm çalışanları için daha adil ve eşit çalışma ortamları sunarak çalışanlarının tam potansiyelini ortaya çıkarmalarına imkan vermek isteyen tüm şirketlere yön göstermek, ilham vermek amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde, çeşitlilik ve kapsayıcılık temelli politika ve uygulamaları hayata geçirmesi için bütüncül bir yaklaşım sunulmuştur. Bu yaklaşım, konunun kurumsal liderlik; iş yaşamında adil kurumsal politikalar; sağlık, güvenlik ve refah; insan kaynakları; savunuculuk ve raporlama başlıklarında şirketlere bir başlangıç noktası sunmaktadır. İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi sonunda şirketlerin politika ve uygulamalarını kendi içlerinde değerlendirerek hangi alanlara odaklanabileceklerine dair açık, anlaşılabilir ve uygulanabilir göstergeler sunulmuştur.

Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu, şirketlerde çeşitlilik ve kapsayıcılığa ilişkin farkındalığı artırmak ve bu kuruluşlarda İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi’nde sunulan politika ve uygulamaların hayata geçmesini kolaylaştırmak amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirecektir.

Yöntem
Atölyeler bir kolaylaştırıcı desteği ile sunum, tartışma, küçük grup çalışmaları, kısa filmler ve çeşitli egzersizler ile interaktif biçimde gerçekleştirilecektir. Atölye Çalışmaları, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında iyi uygulamaları olan şirketlerden örnekleri ve konukları da içerecek; deneyim paylaşımına imkan sunacaktır.

Hedef Grup- Katılımcı Profili
Atölye çalışmaları, UN Global Compact üye şirketlerine özel tasarlanmıştır. Atölyeler şirketlerde çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarının tasarlanması ve uygulanmasını sağlamaya dönük çalışmalarına ivme kazandırma potansiyeline sahip departmanlarının (insan kaynakları, kurumsal iletişim, pazarlama, sürdürülebilirlik vb.) orta ve üst düzey yöneticilerine yöneliktir.

Süre ve Takvim
Eylül-Aralık ayları arasında 4 yarım günlük atölye çalışması düzenlenecektir. Atölyeler, birbirini takip edecek, içerik olarak birbirini tamamlayacaktır. Katılımcıların tüm atölyelere katılımı gerekmektedir. İlk atölye çalışması 29 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecektir. Diğer atölye tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

Katılımcı Sayısı
Katılım 25 kişi ile sınırlıdır. Her şirket bir kişi ile katılabilir.

Ücret
Atölye Çalışmaları UN Global Compact üye şirketlerine açık olup, katılım ücretsizdir.

Kayıt
Atölye çalışmalarında yer almak isteyen şirketlerin bu linkten 23 Ağustos’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu aşamada başvuru sadece şirketler için olup atölyeye katılacak kişilerin bilgileri daha sonra istenecektir.

Bilgi ve iletişim: gozturk@globalcompactturkiye.org

Kolaylaştırıcının Özgeçmişi

Cihan Koral
Cihan Koral kapsayıcı süreçler tasarlayan/hayata geçiren bir kolaylaştırıcı/danışmandır.Toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışma hayatında insan hakları, ayrımcılıkla mücadele, kapsayıcı paydaş katılımı, çatışma çözümü ve kapsayıcı liderlik alanlarında iş dünyası ve sivil toplumda kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Koral, ILO Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Öz-Denetimi Fasilitiasyonu akredasyonludur. Lewis Deep Democracy akreditasyonlu eğitmen olarak Sosyokrasi, TheoryU, Social Presencing Theatre, Açık Alan Teknolojisi, Sokratik Diyalog, Art of Hosting ve şiddetsiz iletişim gibi yaklaşımlarla çalışmaktadır. Cihan Koral katılımcılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımıyla etki yaratmaya odaklanan Hasat adlı STK’nın da kurucu ortakları arasındadır.

 

X