Nitelikli Eğitim

 
 

Eğitim temel bir insan hakkı ve insanların kendilerini eşitsizlik ve yoksulluktan kurtarabilmelerine imkan sağlayan bir araçtır. Kapsayıcı ve kaliteli eğitim diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 2030’a kadar gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır.

 

Dünya genelinde okula gitme oranı iyileşmektedir. İlköğretime kaydolma oranı 1999 yılında %84 iken bu oranın 2015 yılında %93’e yükseldiği tahmin edilmektedir. (i) Aynı zamanda, ortaokula kaydolma oranı da bu süreçte artmakta ve bu durum en çok gelişmekte olan ülkeler için fayda sağlamaktadır.

 

Bununla birlikte, dünya genelinde yaklaşık 124 milyon çocuk ve ergenin okula gitmediği tahmin edilmekte ve okula gitmeyen çocukların yarısından fazlası, çoğu çatışmalardan etkilenen 19 gelişmekte olan ülkede yaşamaktadır.(ii) Engelli çocuklar ve etnik veya dilsel azınlıklardan gelen çocuklar için; okula kaydolma, okulu tamamlama oranları ve eğitim başarıları konularında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında belirgin farklar bulunmaktadır.

 

Bu hedefin işletmelerle ilgisi nedir?

 

Eğitim bir kamu malıdır. Eğitim, bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmakta ve onların toplumsal, ekonomik ve kültürel hayata katılma kapasitelerini oluşturmaktadır.

 

Okuryazar ve eğitimli bir toplum; girişimci, yenilikçi, teknolojik gelişmelere açık ve işle ilgili sorunlara sürdürülebilir çözümler geliştirebilecek, üretken bir iş gücünün temelini oluşturmaktadır. Ayrıca eğitim, sürdürülebilir pazarlar yaratabilecek, daha istikrarlı ve müreffeh toplumlar ortaya çıkarmaktadır.(iii)

 

İşletmelerin, iş hayatında devamlılıklarını sağlamak için, değer yaratıp rekabet üstünlüğü sağlayabilecek çalışanlara hitap etmesi ve bu insan kaynağını ellerinde tutmaları gerekmektedir. Gittikçe daha teknoloji odaklı hale gelen dünyamızda, çalışanların yeni ve daha nitelikli yeteneklere ihtiyacı olacaktır. Özellikle, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) gelecek için hayati önem taşımaktadır.

 

İşletmeler neler yapabilir?

 

SKH 4, gençlerin ve yetişkinlerin ders ve kurslara erişimi de dahil olmak üzere yaşam boyu eğitimi kapsamaktadır.(iv)

 

Meslek içi eğitim vermeyen, çıraklık ve stajyerlik programlarını uygunsuz bir şekilde kullanan veya eğitim kurumlarıyla ilişki kurmak konusunda isteksiz işletmeler, SKH 4’ün beklentilerini karşılayamamaktadır. Bu işletmeler aynı zamanda kendi geleceklerini riske atıp rakiplerine avantaj sağlamaktadır.

 

İşletmeler eğitim kurumlarıyla farklı şekillerde ve birçok seviyede ortaklıklar kurabilmektedir. İşletmeler, eğitim kaynakları ve tesisleri için finansal destekte bulunabilmekte, daha yaşlı öğrencilerin meslek içi tecrübe kazanmasını sağlayabilmekte, ödüllere sponsor olabilmekte ve personellerinin öğrencilere danışmanlık yapıp sınıfta yardım etmesine imkân tanıyabilmektedir.

 

Aşağıda şirketlerin etki yaratmak için yapabileceği uygulamaları bulabilirsiniz:

 

Sorumlu Davranın

  • İşletmelerin eğitime erişimi engelleyebileceği yolları geniş bir şekilde ele alarak tespit edin (örneğin; tedarik zincirinde çocuk işçi bulunması, çalışan eğitimi ve mesleki gelişim imkânlarını kadın ve erkekler için eşit olarak erişilebilir olacak şekilde yapılandırılması);
  • Eğitim imkanlarının kadın ve erkekler için eşit olarak erişilebilir olmasını sağlayın;
  • Eğitimin maliyetinin büyük ölçüde devlet tarafından karşılandığının farkında olarak vergilerinizi adil bir şekilde ödeyin.

 

Fırsatlar Yaratın

  • Çalışanlarınız için bir öğrenme ve gelişim modeline yatırım yapın ve bu modelin devamlılığını sağlayın;
  • Faaliyet gösterdiğiniz ülkelerde gelecekte ihtiyaç duyulacak yeteneklere sahip çalışanlara ulaşabilmek için (mühendisler, teknoloji uzmanları ve data analistleri gibi) kız ve erkek çocuklarının, kadın ve erkeklerin STEM eğitimlerine yatırım yapın ve bunları teşvik edin;
  • İşletmenizin ihtiyaçlarını gözden geçirin, bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek yetenekleri tespit edin ve ilgili yeteneklere sahip çalışanların nerede bulunabileceğini öğrenin. İhtiyaç duyulan yeteneklerin bulunabilmesi için hükümetler ve akademik kurumlarla iş birliği içerisinde eğitime yatırım yapın;
  • Kapsamlı bir yetenek havuzu oluşturmak amacıyla (kadın ve erkekler, engelli insanlar, yöre halkları ve etnik azınlıkları kapsayan) meslek eğitimi sağlamak için diğer şirketler ve eğitim kurumlarıyla birlikte çalışın;
  • Faaliyetlerinizin sürdürülebilirliğini ve kalitesini artırmak için yerel tedarikçilerinizin ve hizmet sağlayıcılarınızın eğitim almasını sağlayın;
  • Eğitim için Küresel İttifak‘a katılın. Bu, her çocuğa kaliteli eğitimin sağlanması için ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla iş dünyasını bir araya getiren bir oluşumdur.

 

UN Global Compact’in On İlkesi ve Hedef 16 arasındaki ilişki

 

İnsan Hakları & Çalışma (UN Global Compact İlke 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Eğitim evrensel olarak tanınan bir insan hakkıdır ve diğer insan haklarının kullanılması için esastır. Dolayısıyla, iş dünyasının eğitim hakkına saygılı olma gibi bir sorumluluğu vardır. Bu, aynı zamanda çocuk işçiliğiyle de ilgilidir, çünkü hiçbir çocuk çalışması sebebiyle eğitiminden geri kalmamalıdır.

“Dünyamızda bilgi güçtür ve dolayısıyla eğitim güçlendirir. Bu, kalkınma denkleminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğitim, insanların kendi kaderlerini belirlemelerini sağlayarak onları güçlendirmekte ve ekonominin çok ötesine uzanan yapısal bir değer taşımaktadır. İşte bu yüzden eğitim alma imkanı, insani kalkınmayı geliştirmek için merkezî öneme sahiptir.”  Helen Clark, United Nations Kalkınma Programı Yöneticisi (Nisan 2009’dan to Nisan 2017’ye)

 

Çevre (UN Global Compact İlke 7, 8, 9)

Dünyamızın kıymetli doğal kaynaklarının, ekosistemlerin hassas dengelerinin ve bunları geleceğimiz için korumanın önemini anlamak için eğitim elzemdir.

Bu bağlamda, eğitim çevresel bilinç oluşturmak için önemli bir araçtır. Çevresel tehditlere ve en önemlisi iklim değişikliğine karşı çözümler geliştirmek için eğitimli nesiller ihtiyaç duyulmaktadır. Çevresel tehditler ve iklim değişikliği ile mücadele inovasyon, yaratıcılık ve iletişim kurma, ikna etme ve harekete geçirme becerisi gerektirmektedir.

 

Yolsuzlukla Mücadele (UN Global Compact İlke 10)

Eğitimde yolsuzluk, eğitim kurumlarından çalınan kaynaklardan üniversitelerde pozisyonların satılmasına ve ücret karşılığı yüksek notlar verilmesine kadar uzanabilmekedir. Bu şekilde yolsuzluk, kurumların öğretim kapasitesini düşürerek veya maddi gücü yetenleri kayırarak toplumdan çalmış olmaktadır.

X