Programa Genel Bakış

On aylık hızlandırılmış program boyunca UN Global Compact üyesi şirketlerden seçilen genç profesyoneller (“Yenilikçiler”):

 

 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA), iş kollarıyla alakalı yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde itici bir güç olarak kullanmak için yurtiçinden ve dünyadan girişimci genç profesyonellerle bağlantılar kuracak.

 

 • Gerçek hayatta karşılaştıkları sorunları konu alan, akran geribildirimleri, tartışma, mentörlük ve koçluk gibi bir dizi takım çalışması ve etkileşimli öğrenme yöntemi içeren etkinliklerde düşünce önderleri ile işbirliği yapacak.

 

 • Yeni teknolojiler, girişimler ve iş modelleri aracılığıyla SKA’lara ulaşmak için, farklı işlevlere sahip çalışanların yenilikçi çözümler geliştirebilir hale gelmesini sağlayacak örgütsel öğrenme becerileri kazanacak.

 Programın Faydaları

“Young SDG Innovators” Programı, şirketinizin en parlak genç yeteneklerini sadece sürdürülebilirlik çalışmalarınızı geliştirmek için değil, aynı zamanda inovasyonu teşvik etmek ve şirketiniz açısından potansiyel piyasa değeri taşıyan somut çözümler yaratmak için de harekete geçirecek şekilde tasarlanmıştır.

Katılımcılar için Faydalar

 • Eğitim ve gelişim kaynakları: Online ve yüz yüze çalışma toplantıları, vaka incelemeleri, şirket ziyaretleri ve forum tartışmalarını içeren kapsamlı bir eğitim programı.
 • Profesyonel deneyim: Başka iş birimleriyle bağlantılar kurma, şirket ve sektöre yönelik yenilikçi projelerde işbirliği yapma imkanı.
 • Eğitim, rehberlik ve birebir network oluşturma fırsatları: Dünyanın dört bir yanında sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarında çalışan en parlak zihinlerden bilgi alma ve onlarla iş ilişkileri kurma fırsatı.
 • Her kıtanın önde gelen şirketlerinde çalışan genç profesyonellerden oluşan küresel bir ağın parçası olma.

Şirketler için Faydalar

 • İşbirliği, inovasyon ve bilgi paylaşımı yoluyla SKA’ların şirketinizin iş stratejisiyle bütünleştirilmesi sürecine ivme kazandırmak.
 • SKA’lara yönelik inovasyon kültürü yaratma ve programın somut çıktılarını küresel çapta sunma imkanı.
 • Çalışan memnuniyetini ve şirketin değerli yetenekleri için mesleki gelişim fırsatlarını artırma imkanı.

 

Bu kapsamda:

– Sürdürülebilirlik ve yıkıcı teknolojiler alanlarında düşünce önderleri ile en güncel konularda, nitelikli ve ilham verici çalışma toplantıları.
– Program kapsamında mentörlük ve liderlik sağlama, inovasyon uzmanlarıyla işbirliği yapma ve en iyi uygulamaları paylaşma imkanı.
– Öncü ve yenilikçi şirketlerin araç, kaynak ve uzmanlığından faydalanma.

 

 • Programa katılım sayesinde küresel ölçüde tanınırlık/bilinirlik kazanmak.

 Program Tanıtım Videosu

 Program Detayları

UN Global Compact “Young SDG Innovators” Programı, UN Global Compact üyesi şirketlerde çalışan genç profesyonelleri, yeni ürün ve hizmetler geliştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA), itici bir güç olarak kullanmak üzere harekete geçirir. Her ekip 10 ay süresince, kendi şirketlerine özgü bir sorun üzerinde, hem şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını ileri taşıyan, hem de inovasyonu güçlendirip potansiyel piyasa değerine sahip somut sonuçlar üreten daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak amacıyla çalışır.

Program Aşamaları

Başlangıç
SKA MACERANIZA BAŞLAYIN
Programa başlamadan önce bir dizi dijital ve basılı eğitim içeriklerini tamamlayarak SKA’lar ve Çığır Açan İnovasyona ilişkin temel kavramların ve bunların günümüz iş dünyası sorunlarına nasıl yanıt verebileceğinin incelenmesi.

 

Sorun Belirleme
ŞİRKETİNİZ İÇİN ÇIĞIR AÇICI FIRSATLARI KEŞFEDİN

İnovasyon araçlarını kullanarak şirketinizin SKA sorununun çerçevesinin çizilmesi ve tanımlanması. Farklı aktivitelerle Yenilikçilerin, şirketleri ile ilgili belirli bir sorunu anlamak ve çerçevelemek için ihtiyaç duyacakları gerekli araç ve girdileri edinmesi.

 

Sorun Tanımlama
SKA SORUNUNUZU ŞEKİLLENDİRİN VE ÇIĞIR AÇAN İŞ MODELLERİNİ KEŞFEDİN

Çığır açan bir çözümün temelini oluşturan şirketinizin SKA sorununu detaylandırmak ve doğrulamak için tasarımsal düşünme fikir geliştirme metotlarını kullanılması.

 

Çözüm Geliştirme
FİKİRLERİNİZİ HAYATA GEÇİRİN
Yeni fikirler üretmek ve bunları uygulanabilirlik açısından test etmek için art arda yineleme ve denemelerden geçerek şirketinizin SKA sorununu etkili bir şekilde çözecek potansiyel çözümler geliştirilmesi.

 

Çözüm Doğrulama ve Test Etme
SKA ETKİNİZİ ÖLÇÜN
Test ederek, prototipleyerek ve SKA çözümünün etkisinin şirket içi ve dışı paydaşlarla nasıl doğrulanacağını öğrenerek proje çözümlerinin daha incelikli versiyonlarının geliştirilmesi.

 

Kapanış
İNOVASYON BAŞARISI İÇİN HAZIRLIK
Katılımcıların programın sağladığı eğitim, beceri ve projeleri şirketlerinde çığır açan çözümlere dönüştürmesi. Programın ardından çözümünüze devam etmek ve şirketinizde değişim öncüsü olmak için ihtiyaç duyacağınız özgüven ve becerileri geliştirin.

Program Kapsamındaki Eğitim Fırsatları

Program birbirini tamamlayan bir dizi farklı eğitim fırsatı sunmaktadır:

 

Yüz yüze ve dijital eğitim oturumları: Atölyeler ile; çığır açan Teknolojileri, sektörleri altüst etmeyi ve iş modellerini anlamak için inovasyon ve sürdürülebilirlik düşünce liderlerine erişim.

 

 

 

Canlı Vaka Çalışmaları: Çeşitli bağlamlarda ilham ve model olacak gerçek hayattan örnekler ve saha ziyaretleri.

 

 

Geri Bildirim ve Birbirinden Öğrenme Oturumları: Fikirlere meydan okumak, yeni düşüncelere ilham olmak, proje çözümlerini geliştirmek ve iyileştirmek için küresel katılımcıların ortak bilgi ve uzmanlık birikiminden faydalanma fırsatları.

 

 

Takım Çalışmaları: Katılımcıların program boyunca elde ettiği araç ve becerileri iş hayatında karşılaşılan sorunlara ve senaryolara uygulamasına imkân veren yüz yüze ve online ortak eğitim faaliyetleri.

 

 

Mentörlük ve Koçluk: Fikir oluşturma ve tasarımdan proje geliştirmeye kadar her aşamada katılımcılara fikirlerini şirketlerinde hayata geçirme konusunda rehberlik edecek dışarıdan mentörler, uzmanlar ve akranlardan alınacak destek                                     ve rehberlik.

 

Çevrimiçi ve yüz yüze atölyeler, takım çalışmaları, vaka çalışmaları, şirket ziyaretleri ve tartışma forumları gibi öğrenme fırsatlarının olduğu geniş kapsamlı bir müfredat. Bu on aylık hızlandırıcı program sırasında Yenilikçiler:

 

 • Akran geribildirimi, takım çalışması, tartışma oturumları ve mentörlüğün olduğu etkileşimli öğrenme sürecinde düşünce liderleriyle işbirliği yaparak dünyamızın sorunlarını ele alacaklar.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için dünyanın dört bir yanından girişimci genç profesyonellerle bağlantı kurarak sektörleriyle ilgili yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine öncülük edecekler.
 • Yeni teknolojiler, girişimler ve iş modelleri aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için farklı birimlerdeki çalışanların yenilikçi çözümler geliştirmelerini sağlayacak kurumsal öğrenme becerileri geliştirecekler.

 Katılımcı Profilleri

Genç SKA Yenilikçileri Programı, genç profesyonelleri harekete geçirmenin yanı sıra, sürdürülebilirlik ve inovasyon alanında çalışan katılımcılara uzmanlık ve deneyimlerini kullanırken yeni yetenek ve beceriler kazanabilecekleri pek çok fırsat da sunuyor. Program, aşağıdaki profillerde katılımcılardan oluşacaktır.

Yenilikçiler

SKA’ları temel alan yenilikçi iş çözümleri geliştirmek ve hayata geçirmek üzere, şirketlerini temsilen programa katılan (35 yaş ve altındaki) girişimci genç profesyonellerdir. Ekipler halinde çalışacak Yenilikçiler, 10 ay sürecek program boyunca kendi şirketlerine özgü bir sorun üzerinde hem şirketin sürdürülebilirlik çabalarını ileri taşıyan, hem de inovasyonu güçlendirip potansiyel piyasa değerine sahip somut sonuçlar üreten daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak amacıyla çalışır. Programa katılım, 10 aylık süre boyunca, 5 inovasyon kampında, toplam 10 günlük yüz yüze toplantılarda hazır bulunmayı gerektirir. Yenilikçilerin buna ek olarak, toplantılar arasında yapılacak online görevler, etkinlikler ve grup çalışmaları ve benzeri ortak çalışmalar için haftada yaklaşık 2-3 saat ayırması beklenir.

Ekip Liderleri

Ekip Lideri, şirketin Yenilikçi ekibinin desteklenmesinden sorumludur ve program sonucunda ortaya çıkan fikir ve çıktıların sunulması ve uygulamaya konulması için ekip ile şirket üst yönetimi arasında köprü görevi görür. Üst yönetimi temsil eden Liderlerin program açısından vazgeçilmez bütünleyici bir rolü vardır. Yenilikçi ekibin çalışmalarının şirket içindeki destekleyicisi olarak Liderler, programda geliştirilen yenilikçi modellerin ve fikirlerin şirketin ihtiyaçları ve stratejileriyle uyumlu olmasını güvence altına alırlar. Liderlerin, 10 aylık program süresince projeleri tartışmak ve onaylamak için Yenilikçi ekiple toplam dört toplantı yapması ve buna ek olarak, Yenilikçi ekibin programın sonuçlarını sunması için üst yönetimle en az bir toplantı ayarlaması gerekir.

Mentörler

Mentörler, şirketlerine özgü sürdürülebilir kalkınma sorunlarını saptama ve bunlara çözümler geliştirme aşamasında ekiplere danışmanlık yaparak ekiplerin fikirlerini ve planlarını şekillendirmelerine yardımcı olur. Mentörler, önce sorunu tanımlama, ardından sürdürülebilir iş ve inovasyon anlayışı ile prototipler üretme ve gerçek bir piyasa değerine sahip geçerli iş çözümleri geliştirme aşamalarında ekipleri destekler. Mentörler fikir aşamasından proje geliştirmeye ve çözümün şirket üst yönetimine sunumuna giden yolda ekiplere rehberlik yaparak kritik bir rol oynar.

TAKVİM

Başvuru Süreci:
8 Haziran – 14 Ağustos 2020

Adayların Belirlenmesi:
Ağustos – Ekim 2020
Program Başlangıç:
Kasım 2020

Program Bitiş:
Ekim 2021

PROGRAMA KATILAN ŞİRKETLER

Akademi Çevre
AKİŞ GYO
Akkök Holding A.Ş.
Allianz Turkey
Anadolu Efes
Anadolu Sigorta
Çalık Denim
Eczacıbaşı Holding
Erkurt Holding
Formfleks Otomotiv Yan Sanayi
Kibar Holding
Kordsa Teknik Tekstil
Mercedes Benz – Daimler
Organik Kimya
Sun Tekstil
TSKB
Turkcell
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
Yıldız Holding
Zorlu Enerji

PROGRAMDA YER ALAN ÜLKELER

ABD
Bangladeş
Brezilya
Danimarka
Filipinler
Güney Afrika
Hindistan
İngiltere
Kanada
Kenya
Lübnan
Meksika
Nijerya
Norveç
Türkiye
Ukrayna

*Programa katılım kontenjanla sınırlıdır ve ücretlidir. Katılım ücretleri ve diğer sorularınız için: info@globalcompactturkiye.org

Program Ortağı

X