Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu

Sürdürülebilir finans anlayışının ve uygulamalarının geliştirilmesi finans sektörü başta olmak üzere tüm sektörler için dönüştürücü bir potansiyele sahiptir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lara) erişilebilmesi ve 2030 gündeminin yakalanabilmesi için yıllık 2,5 – 3 milyar ABD doları civarında bir yatırım ihtiyacı bulunmaktadır. Hem finansman sağlayan kuruluşların kredilendirme süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkelerini gözetmeleri, hem de finansmanı projelerinde kullanan şirketlerin bu ilkeler çerçevesinde iş yapmaları risklerin daha iyi yönetilerek sürdürülebilir kalkınmaya yapılan yatırımları artırmaktadır.

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu, Türkiye finans sektörü başta olmak üzere reel sektörde sürdürülebilirlik olgusunu yaymayı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç duyulan finansal kaynağın yaratılmasında özel sektörü harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunulan finansal araç ve ürünlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma odaklı işbirliklerinin artırılması öncelik verilen konular arasında yer almaktadır.

 

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda Çalışma Grubu, uluslararası gündem ve uygulamaları yakından takip ederek sürdürülebilirlik için standartlar belirlemekte ve bu standartları sürekli olarak güncellemektedir. Grup ayrıca, bu standartların yaygınlaştırılması ve hem iş dünyası hem de kamuoyunda bu konuda farkındalığın artırılması için faaliyetlerde bulunmakta, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması için yurtiçinde ve yurtdışında toplantılar organize etmekte ve eğitimler düzenlemektedir.

Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi

 

2017 yılında, UN Global Compact üyesi yedi banka, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne imza atmıştır. Bildirge ile imzacı bankalar, 50 milyon ABD Doları ve üzerindeki yatırımlardaki kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal riskleri değerlendirme süreçlerine alacaklarını beyan etmiştir. Bildirge’nin 6. Maddesi çerçevesinde imzacı bankalar her sene Bildirge’yi güncelleyeceklerini taahhüt etmektedir.

 

Bildirge 2018 yılında güncellenerek, bankaların çevresel ve sosyal etkisini değerlendirecekleri yatırım tutarı limiti 50 milyon ABD dolarından 20 milyon ABD dolarına indirilmiştir. Ayrıca, imzacı bankalar görev tanımında çevresel ve sosyal unsurların olduğu en az bir personel istihdam edeceklerini taahhüt etmiştir.

 

2019 yılında yapılan güncelleme ile bankaların çevresel ve sosyal etkisini değerlendirecekleri yatırım tutarı limiti 10 milyon ABD dolarına indirilmiştir.

 

Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne imza atan bankalar:

 

Akbank,
Garanti BBVA,
ING Türkiye,
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası,
Şekerbank,
Türkiye İş Bankası,
TSKB,
Yapı Kredi Bankası

 

Global Compact Türkiye öncülüğünde hazırlanan Bildirge, 2018 Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’da (High Level Political Forum) tanıtılan “Global Compact Local Networks: Accelerating National SDG Implementation”  raporunda iyi uygulama örneği olarak yerini almıştır.

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ne  buradan ulaşabilirsiniz.

 

SKA’lar için CFO Koalisyonu (CFO Coalition for SDGs)

 

SKA’lar için CFO Koalisyonu toplumsal ve ekonomik faydanın artırılmasını sağlayacak faaliyetlere yönelik sermayeyi ve yatırımı artırmak ve kimseyi geride bırakmama prensibi ile işleyecek küresel bir finansal sistem yaratmak için çalışmak üzere UN Global Compact üye şirketlerinden CFO’ları bir araya getiren bir oluşumdur.

 

Daha fazla bilgi için: https://www.cfocoalition.org/

 

Entegre SKA Yatırımları ve Finansmanına İlişkin CFO İlkeleri (CFO İlkeleri – CFO Principles on Integrated SDG Investments and Finance

 

Sürdürülebilir Kalkınmayı Kurumsal Yatırımlara ve Finansa entegre etmek için dört ilkeden oluşan “CFO İlkeleri” CFO Koalisyonu’nda yer alan CFO’lar tarafından 2020 yılında oluşturulmuştur. CFO İlkeleri kurumsal yatırım ve finansman kararlarını sürdürülebilir stratejileri ile uyumlu hale getirmelerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Dört ilke çerçevesinde iş yapacaklarını taahhüt eden CFO’lar toplumsal ve ekonomik faydanın artırılmasını sağlayacak faaliyetlere yönelik sermayeyi ve yatırımı artırmak ve kimseyi geride bırakmama prensibi ile işleyecek küresel bir finansal sistem yaratmak için çalışmaktadır.

 

CFO İlkeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için: https://www.cfocoalition.org/sustainable-finance-principles

 Kendini Geliştir

UN Global Compact veya Global Compact Türkiye’nin sunduğu kaynak ve araçlarla sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edin, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirin:

 

UN Global Compact Akademisi

 

Sürdürülebilir finans alanında şirketinizin somut adımlar atmasını sağlayacak beceriler edinmek, bu alandaki son gelişmeleri takip etmek ve küresel boyutta iyi uygulama örneklerinden ilham almak için UN Global Compact akademisine katılın.

 

Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu Yurt Dışı Deneyim Paylaşımı Toplantıları

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu uluslararası sürdürülebilirlik gündemini takip etmekte ve UN Global Compact’in 70+ Yerel Ağları ile işbirlikleri kurmaktadır. Çalışma grubu sürdürülebilirlik alanında öncü olan uluslararası şirketler ile birlikte bilgi ve deneyim paylaşımı toplantıları düzenlemektedir.

 

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

SKA Tahvilleri: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için Sermaye Piyasalarının Geliştirilmesi (SDG Bonds | Leveraging Capital Markets for the SDGs)

 

Bu rapor, SKA’lara erişilmesinde küresel finansal piyasalardaki en büyük varlık sınıflarından biri olan tahvil piyasasının rolünü araştırmaktadır. Rapor aynı zamanda, yıllık 6,7 trilyon ABD doları tutarındaki ihraç büyüklüğüyle tahvillerin, 2030 Gündeminin uygulanmasında şirketler, hükümetler, belediyeler ve kamu-özel ortaklıkları gibi birçok paydaş için ucuz, güvenilir ve ölçeklenebilir bir sermaye kaynağı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır.

 

Kurumsal Finansman: Ana Akım Yatırımlar için bir Yol Haritası (Corporate Finance | A Roadmap to Mainstream SDG Investments)

Bu rapor, SKA’ları finansal stratejilerine ve iş modellerine entegre ederek büyümekte olan SKA finansman piyasasına erişmenin ve SKA yatırım açığını kapayacak potansiyel fırsatlarla yatırımcılarla bağlantı kurmanın yollarını arayan şirketlere rehberlik etmektedir.

 

SKA Tahvilleri & Kurumsal Finansman: Ana Akım için bir Yol Haritası (SDG-Bonds-and-Corporate-Finance)

Rapor, SKA tahvillerinin ve SKA’lara yönelik kurumsal finansman uygulamalarının büyük varlık sınıflarından yararlanması ve gelişmekte olan pazarlardaki finansman sorunlarına yardımcı olması için bir yol haritası sunmaktadır. Rapor, aynı zamanda, kurumsal yatırımcıları SKA’lara daha fazla sermaye ayırmaya ve devlet tahvilinden kurumsal tahvillere kadar SKA’ları destekleyen tüm yatırımlara talebi artırmaya davet etmektedir. Rapora Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu Eşbaşkanı Türkiye Garanti Bankası da katkıda bulunmuştur.

 

SKA Raporlamalarında Yatırımcıların Beklentilerini Karşılamak (In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs)

 

Rapor, kurumsal raporlarında SKA’lara yer veren şirketlerin yatırımcıları nasıl daha iyi bilgilendirebileceğine ilişkin tavsiyeler içermektedir. SKA raporlaması yatırımcıların karar alma süreçlerinde daha iyi bilgilendirilmesini sağlayarak Küresel Amaçlara yapılan yatırımları teşvik etmektedir.

 

UN Global Compact Kütüphanesi için tıklayınız.

 Harekete Geç

Küresel sorunların çözümü küresel işbirliklerini gerektirir. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact ve onun yerel ağı Global Compact Türkiye’nin küresel ve kapsayıcı platformundan yararlanın, daha yaşanabilir bir dünya için siz de harekete geçin!

 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni İmzala!

 

“Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi” Türkiye’de finans sektöründeki mevcut uygulamaları daha ileri bir noktaya taşımak ve tüm aktörleri sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçirmek adına önemli bir adım teşkil ediyor. Global Compact Türkiye; tüm bankaları bu Bildirge’yi imzalayarak dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyor.

 

UN Global Compact CFO İlkeleri’ni imzala!

 

UN Global Compact, kurumsal yatırım kararlarında stratejik bir konuma sahip üye şirketlerinin CFO’larını; büyüme, değer yaratma ve sosyal etki için katalizör işlevi görecek kurumsal finansmanın ve yatırımın geleceğini şekillendirmek için CFO İlkeleri’ne imza atmaya davet ediyor.

 

Siz de CFO İlkeleri’ni imzalayın, kurumsal finansmanın geleceğini şekillendirin!

X