UN Global Compact

United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 15.000’in üzerinde şirket ve 5.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eder.

 

UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder.

world
160

ÜLKE

sirket2
15000

ŞİRKET

rapor2
58720

RAPOR

UN GLOBAL COMPACT’İN ÇALIŞMA ALANLARI

 

1. Yolsuzlukla Mücadele
Yolsuzluğun yalnızca bir türü olan rüşvetin yıllık maliyetinin 1,5 ile 2 trilyon dolar arasında olduğu, yani küresel GSYİH’nin neredeyse yüzde ikisine denk geldiği tahmin ediliyor. Yolsuzluk, dünya genelinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın önündeki büyük bir engel ve SKA’ların başarısına zarar veriyor. Eşit şartların oluşturulması için şirketlerin kendi içlerinde ve tedarik zincirlerinde yolsuzlukla mücadelede için proaktif bir şekilde politikalar ve somut eylemler geliştirmeleri ve bunları uygulamaları gerekir. Aynı zamanda şirketler; diğer işletmeler, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla kolektif eylem içinde olmalıdır.

 

2. İklim Değişikliği
Dünya bu yüzyılda 3°C’nin üzerinde bir sıcaklık artışına doğru gidiyor. Şimdiden ısınma 1,2°C’ye ulaştı ve bu haliyle bile her kıtada daha önce görülmemiş sıra dışı iklim olaylarına ve büyük dalgalanmalara tanık oluyoruz. 2050’de net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için 2030’a kadar emisyonu 2010 düzeylerinin yarısına çekmemiz gerekiyor. Karbonsuz ve dayanıklı bir ekonomiye doğru ilerlemenin hızlandırılmasında iş dünyasına büyük görev düşüyor. Bu vizyonu desteklemek üzere, iş dünyasının liderlerini 2050’ye kadar net sıfır karbona ulaşmamız için katkıda bulunmaya ve iklim değişikliğinden kaynaklanan sosyal etkiyi ve artan eşitsizlikleri göz önünde bulundurmaya davet ediyoruz.

 

3. İnsan Hakları
İş dünyasının insan haklarına saygısının temini, UN Global Compact’in ve 10 İlke’sinin misyonunun en önemli parçasıdır. SKA’ların %90’ından fazlası insan hakları ve çalışma standartlarıyla ilgili olduğundan, insan hakları 2030 Gündemi’nin başarıya ulaşması için de kritik önem taşır. Ne yazık ki UN Global Compact’a katılan şirketlerin %20’sinden azı insan hakları etki değerlendirmesi yapıyor. Şirketlerin taahhütten eyleme geçmeleri, devamlı insan hakları durum tespiti süreçlerini devreye almaları ve ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde insan hakları sorunlarına çözüm bulmak için somut hedefler belirlemeleri gerekiyor. İnsan haklarının bir hayır kurumunun yardımı ya da ilave bir düşünce olarak görülmemesi, sürdürülebilir bir işin temeli olduğunun kabul edilmesi gerekiyor.

 

4. İşgücü ve İnsana Yakışır İş
İnsana yakışır iş konusundaki eksikliklerin yaygınlığı endişe veriyor. 160 milyon çocuğun (dünyada 10 çocuktan 1’inin) çocuk işçiliğine maruz kaldığı, her gün 7.500 insanın güvenli olmayan ve sağlıksız çalışma koşullarından dolayı hayatını kaybettiği ve dünya genelinde 630 milyondan fazla işçinin (çalışanların neredeyse 5’te 1’inin ya da %19’unun) kendilerini ve ailelerini aşırı ya da orta düzeyde yoksulluktan çıkaracak parayı kazanamadığı tahmin ediliyor. Küresel değer zincirlerinde insan hakları ihlalleri genellikle daha alt katmanlarda meydana geliyor. Ülkelerin %74’ü çalışanları sendika kurma ve sendikaya katılma hakkından mahrum bırakıyor. İnsana yakışır işin sağlanması ve tüm işçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi için şirketlerin sürdürülebilir, sorumlu ve kapsayıcı iş yeri uygulamalarını benimsemeleri gerekiyor. Tedarik zincirleri olan şirketler, insana yakışır işin sağlanmasına katkıda bulunmak için kaldıraç güçlerinden faydalanmalılar.

 

5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
COVID-19’un kadınlar ve genç kızlar üzerindeki orantısız etkisi, bir nesilde cinsiyet eşitsizliğinin daha da derinleşmesine neden oldu. Mevcut ilerleme hızıyla cinsiyete dayalı ekonomik eşitsizliğin 268 yılda kapanabileceği tahmin ediliyor. Şirketler süreci hızlandıracak adımlar atıyor olsa da ilerleme yavaş ve parça parça gerçekleşiyor. Şirketlerin işyerinde, pazaryerinde ve topluluklarda cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme kaydedilmesi için somut adımlar atmaları ve ölçülebilir bir etki yaratmaları, aynı zamanda Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nde (WEPs) yer alan bütünsel, haklara dayalı yaklaşımı desteklemeye devam etmeleri gerekiyor.

 

6. SKA’ların Tüm İş Süreçlerine Dahil Edilmesi
Pandemiden önce bile dünyanın 2030’a kadar SKA’lara ulaşması zor görünüyordu. COVID-19 salgını kısa bir sürede o kadar büyük bir kriz yarattı ki hem SKA’lara ulaşmayı daha zor hale getirdi hem de dünyadaki en savunmasız insan gruplarını çok olumsuz etkiledi. SKA’lara ilişkin farkındalık tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmış olsa da çok az şirket sürdürülebilirliği ve SKA’ları iş stratejilerinin merkezine aldığını belirtiyor. Bu gidişatın değişmesini istiyorsak, dünyanın her yerinden şirketlerin temel iş uygulamalarıyla SKA’lar konusunda ilerleme kaydetmeleri için daha ciddi ve azimli iş stratejileri ve hedefleri geliştirmeleri gerekiyor.

 

7. Dönüşümsel Yönetişim
En güncel Edelman Trust Barometer sonuçları, toplumsal değişimi desteklemeleri konusunda şirketlere giderek daha fazla baskı yapıldığını gösteriyor. Öyle ki araştırmayı yanıtlayanların %86’sı CEO’ların “toplumsal konularda çekinmeden konuşmalarını” bekliyor. Dönüşümsel yönetişim, şirketlere ESG’nin G’sine yani kurumsal yönetişime daha kapsamlı bir yaklaşım benimseyerek paydaş beklentilerine yanıt vermelerini kolaylaştıran bir çerçeve sunuyor. Şirketler, bu sayede hem özel kuruluşlarda hem de kamu kurumlarında hesap verebilirliği, kapsayıcılığı, bütünlüğü ve şeffaflığı daha iyi bir düzeye taşıma konusunda ilham olabilir.

 

Bu yedi odak alanında yürüttüğümüz çalışmalarla UN Global Compact’e katılan şirketleri aşağıdaki yollarla etki yaratmaları için güçlendiriyoruz:

– Yolsuzlukla mücadelede toplu eyleme geçme ve yolsuzlukla mücadele uyumluluk programlarını uygulamaya koyma

– Science Based Targets inisiyatifi (SBTi) tarafından onaylanan 1,5°C ve/veya net sıfır emisyon hedefleri belirleme

– İnsan hakları uygulamalarını geliştirme ve durum tespiti (due diligence) süreçlerini uygulamaya koyma

– Şirketin tedarik zincirlerinde tüm işçiler için insana yakışır işi sağlamak ve desteklemek üzere iş operasyonlarının tamamında UN Global Compact çalışma standartları ilkelerine uyma

– Kadınların temsil edilme ve liderlik oranlarını artırmak üzere hedefler ve bu hedeflere uygun politikalar ve programlar belirleme

– SKA’lara yönelik ilerleme kaydedilmesi için daha iddialı ve gerçekçi hedeflerle iş stratejilerini oluşturma

– Şirket içinde ve dışında daha yüksek düzeyde hesap verebilir, kapsayıcı, etik kurallar ve şeffaflığı benimseyerek ESG’nin G’si olan kurumsal yönetişim konusunda daha kapsamlı bir yaklaşım oluşturma

X